facebook

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ АКАД. ВОДЕНИЧАРОВ

Име, презиме и фамилия: Стефан Борисов Воденичаров

Дата и място на раждане: 1 септември 1944 г., София

Образование, научни степени и звания:

1968 г. Машинен инженер – Технически университет, София
1974 г. Доктор - Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
1989 г. Доцент
1988 г.       Доктор на техническите науки - Материалознание и технология на машиностроителните материали
1991 г. Професор
2004 г. Член-кореспондент на БАН
2012 г. Действителен член на БАН

 Настояща длъжност: 

 • Председател на Българска Академия на Науките
 • Зам.директор и Ръководител научна секция „Технологии и системи за защита” в Института по металознание, съоръжения и технологии “Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХ) –   БАН

Области на научен интерес:

 • Материалознание и технология на машиностроителните материали;
 • Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура;
 • Технологии, машини и системи за обработка на материали чрез пластично деформиране;
 • Механика на разрушаване на твърдото тяло.

Научни публикации:

 • монографии - 2;
 • научни публикации в български и чуждестранни списания - 154;
 • изнесени доклади на форуми у нас и в чужбина - 128.

Рецензентска дейност: общо 39 рецензии за присъждане на научни степени и звания, монографии и научноизследователски проекти.

Успешно защитили докторанти: 13.

Участие в организационни, научни и програмни комитети на международни научни форуми в чужбина и у нас:

 • Ко-директор на 2 работни срещи на НАТО за върхови научни изследвания;
 • Председател на Организационния комитет и домакин на 9 международни конференции;
 • Член на организационни и програмни комитети и ръководител на секции на 36 научни форума в чужбина и България.

Ръководство на договори - общо 215 на стойност над 38 милиона лева, от които:

 1. Международни договори(общо 84):
  • Международни научни проекти:
   • §12 по програми на Европейския съюз;
   • §3 по програми на НАТО (в 2 от тях ИМСТЦХ е водеща организация);
   • §3 по програми на Международната Агенция за Атомна Енергия.
   • Двустранни научни проекти - 13 бр.
   • Договори с правителствени институции и фирми от чужбина - 53 бр.
 2. Договори с български ведомства и стопански организации (МО, МВР, МОН, АЯР, АЕЦ Козлодуй и др.) - 131, от които 86 с национално значение.

Научно-приложна дейност:

 • патенти и авторски свидетелства - 71;
 • внедрявания на изобретения - 134 договора;
 • реализация на нови технологии - 87 договора;
 • 49 нови изделия, кодифицирани по системата на НАТО.

Експертна дейност

 1. Участие в експертни органи у нас:
 • Съвет за образование и наука към Президента на Република България;
 • Комисия за ядрена безопасност към Агенцията за ядрено регулиране;
 • Междуведомствен съвет по въпросите на военно промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерски съвет;
 • Изготвени 49 експертизи по искане на държавни органи и стопански организации.
 1. Участие в международни експертни органи:
 • Представител на България в дейността на NATO Research and Technology Organization;
 • Участие в дейността на NATO Industrial Advisory Group;
 • Член на R&T Commission, AeroSpace and Defence Industries Association of Europe;
 • Представител на България в Land group 9 – NATO;
 • Оценител на III и IV Рамкови програми на ЕС;
 • Експерт на Международната Агенция за Атомна енергия;
 1. Участие в ръководството на други организации:
 • Стопанска камара – Член на УС;
 • Асоциация „Българска отбранителна индустрия” - Съпредседател.

Участие в редакционни колегии на списания:

 • "Journal of Materials Science and Technology" - Главен редактор;
 • „Наука” - Главен редактор;
 • “Materials Science and Technology” - Великобритания;
 • “Strength of Materials” - Украйна;
 • "Metallurgy and New Materials” - Румъния;
 • "Инженерни науки”.

Членство в професионални организации:

 • ASM - American Society of Metallurgy;
 • AIAA - AmericanInstituteofAeronauticsand Astronautics;
 • ACS - American Chemical Society;
 • ASTM - American Society for Testing of Materials;
 • ASD - Aerospace and Defence Industries Association ofEurope.

 Някои по-важни награди:

 • Орден „Стара планина“ – най-високото държавно отличие;
 • Почетен медал на Министерство на отбраната „Свети Георги“ – I степен с мечове за заслуги към отбраната на Страната;
 • Почетен знак „Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН;
 • Свидетелство за записване в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство;
 • Кръст на Главен офицер на суверенния орден на Малта;
 • Член на Македонската академия на науките и изкуствата;
 • Почетен гражданин на София;
 •  „Доктор Хонорис Кауза” на Технически университет - Варна;
 • Почетно звание „Следовник на народните будители“ от Съюза на народните читалища;
 • Почетен знак за  лидерски принос в духовността от Институт по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“;
 • Голямата награда на Българска Стопанска Камара за постигнати резултати, позволяващи създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност;
 • Почетно свидетелство на Сдружението на възрожденските градове в България с награда „Оборище“;
 • Грамота от Министерство на отбраната за принос към отбраната на страната и във връзка с годишнина от създаването на Инженерни войски на Българската армия;
 • Плакет на Министъра на отбраната за заслуги в укрепването и развитието на двустранните отношения във военната област;
 • Почетна значка за заслуги като изобретател на Министерство на икономиката;
 • Юбилейна старопрестолна грамота за особени заслуги и проявено родолюбие и патриотизъм.
 • Командорски кръст на Ордена за заслуги към Р. Полша
 • Златен медал и грамота от Технически университет, София