facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“

Сряда, 10 Януари 2018

ИНСТИТУТЪТ  ПО  МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” - БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“  по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание  - 1 /един/ брой  за нуждите на Научна секция  2 „Технологии и съоръжения за специални стомани и сплави“ към Института  със срок 2 /два/ месеца от публикуването в ДВ бр. 103/28.12.2017 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/462 62 28