facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

Четвъртък, 04 Януари 2018

Институтът по математика и информатика при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Лоренцови повърхнини в четиримерното псевдо-евклидово пространство с неутрална метрика” на ЯНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА – Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология“.

Научен консултант: доц. д-р Величка Милушева

Председател на Научното жури: чл.-кор. Олег Мушкаров

Членове на Научното жури:

  • Проф. дмн Манчо Манев
  • Проф. д-р Огнян Касабов – рецензент
  • Доц. д-р Иван Минчев – рецензент    
  • Доц. д-р Величка Милушева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са  публикувани на интернет страницата на ИМИ: http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php