facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Етнография – постсоциалистическите трансформации на всекидневната култура в ИЕФЕМ – БАН

Сряда, 20 Декември 2017

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и научното жури съобщават,  че на 9.01.2018 г. (вторник) от 14.00 ч. в стая 210, секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска” 6А, ще се проведе заключителното заседание на научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Етнография,  област на изследване на постсоциалистическите трансформации на всекидневната култура, с единствен кандидат гл. ас. д-р Соня Раданова Средкова.

 

Научното  жури е в  състав:

доц. д-р Ана Лулева (ИЕФЕМ – БАН), Председател на журито

и членове:

  • проф. д.ф.н. Радост Иванова
  • проф. д.изк. Симеон Недков (СУ „Св. Климент Охридски)
  • проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
  • проф. д-р Мария Иванова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
  • доц. д-р Мира Маркова (СУ „Св. Климент Охридски)
  • доц. д-р Илия Недин (ЮЗУ „Неофит Рилски“)

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А и на интернет страницата на института:

http://iefem.bas.bg/%D0%B8%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-3.html