facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” на доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев от ИЕФЕМ – БАН

Понеделник, 04 Декември 2017

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и научното жури съобщават,  че на 18 декември (понеделник) от 14.00 ч. в зала 19 в сградата на института на ул. Московска 6А, ще се проведе открито заседание на научното жури  за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев.

Научното  жури е в  състав:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ – БАН), Председател на журито

и членове:

  • проф. д.ф.н. Радост Иванова (външен)
  • доц. д.ф.н. Николай Папучиев (СУ „Св. Климент Охридски“)
  • проф. д-р Пламен Бочков (НБУ)
  • проф. д-р Анна Кръстева (НБУ)
  • проф. д.ф.н. Албена Георгиева (ИЕФЕМ – БАН)
  • проф. д.и.н. Рачко Попов (ИЕФЕМ – БАН)

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А и на интернет страницата на института: http//iefem.bas.bg/конкурси.