facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” на гл.ас. д-р Божидар Живов от ИМСТЦХА – БАН

Понеделник, 04 Декември 2017

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски” - БАН и научното жури съобщават, че на 12 декември /вторник/ от 10.30 часа в залата на научния съвет на Института, сграда А, ет. 4, ст. 414, на ул. Шипченски проход 67, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” на кандидата гл.ас. д-р Божидар Цветков Живов.

Научното  жури е в  състав:

• проф. дтн Иван Максимов Пършоров – ИМСТЦХА – БАН (Председател на журито)

и членове:

• проф. д-р Стойко Атанасов Гюров – ИМСТЦХА – БАН

• доц. д-р Румяна Любенова Лазарова – ИМСТЦХА – БАН

• проф. дтн Цоло Вълков Рашев – външен

• проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ – БАН

• проф. дгн Добринка Анастасова Ставракева – външен

• доц. д-р Рени Стоилова Йорданова – ИОНХ – БАН

Материалите на кандидата са на разположение на интересуващите се в ст. 414 и са публикувани на интернет страницата на ИМСТЦХА – БАН.