facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на доцент дфн Николай Александров Томов

Четвъртък, 30 Ноември 2017

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и научното жури за присъждане на академична длъжност „професор” съобщават, че на 18 декември 2017 г. (понеделник)  от 11:00 ч   в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. „Цариградско шосе № 72”, София,   ще се проведе открито заседание на Научното жури.

Научно жури
Председател на журито:

  • проф. д-р Ренада Константинова Константинова – Антова – ИА с НАО - БАН


Членове на журито:

  • проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • проф. дфн Цветан Борисов Георгиев - НБУ
  • доц. д-р Петко Любенов Недялков – СУ „Св. Климент Охридски“
  • проф. дфн Илиан Христов Илиев  – ИА с НАО – БАН
  • проф. дфн Невена Стефанова Маркова – ИА с НАО - БАН
  • доц. д-р Иванка Кирчева Статева – ИА с НАО – БАН

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://www.astro.bas.bg/~ntomov/Konkurs_profesor