facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на гл. асистент д-р Светла Валентинова Цветкова

Четвъртък, 30 Ноември 2017

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” съобщават, че на 18 декември 2017 г. (понеделник)  от 10:30 ч   в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. „Цариградско шосе № 72”, София,   ще се проведе открито заседание на Научното жури.

Научно жури
Председател на журито:

  • доцент д-р Иванка Кирчева Статева  – ИА с НАО – БАН


Членове на журито:

  • проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • проф. д-р Драгомир  Вълчев  Марчев - ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • доц. д-р Антоанета Емилова Антонова – СУ „Св. Климент Охридски“
  • проф. дфн Илиан Христов Илиев  – ИА с НАО – БАН
  • проф. д-р Ренада Константинова Константинова – Антова – ИА с НАО - Бан
  • доц. д-р Петър Иванов Духлев – ИА с НАО – БАН

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://www.astro.bas.bg/~stsvetkova/Konkurs_Docent