facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Виктория Атанасова от ИФТТ – БАН

Сряда, 29 Ноември 2017

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 декември 2017 г. (петък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Приложение на лазер с пари на меден бромид за реставрация на паметници на културното наследство“ на Виктория Тодорова Атанасова, редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление 4.1. „Физически науки“, научна специалност: „Физика на вълновите процеси“.

Научно жури:

  • Председател на журито: проф. дфн Кирил Борисов Благоев от ИФТТ – БАН (рецензия)
  • акад. дфн Никола Василев Съботинов от ИФТТ – БАН, пенсионер (становище)
  • доц. д-р Георги Диков Мавров от Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)    
  • проф. дфн Николай Недялков Недялков от ИЕ  - БАН (рецензия)               
  • доц. д-р Маргарита Георгиева Грозева от ИФТТ – БАН (становище)            

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН: 

http://www.issp.bas.bg/wp-content/uploads/konkursi/PhD/v.atanasova/index.htm