facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертационен труд на МИЛЕНА ТАНЕВА ГЕРГАНОВА от секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Вторник, 21 Ноември 2017

Защитата на дисертационния труд на Милена Танева Герганова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. Мая Величкова и научен консултант проф. Антоанета Попова, на тема „Роля на температурата и каротеноидите за устойчивостта на висши растения към висок светлинен интензитет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 8 декември 2017 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: доц. д-р Анелия Добрикова.

Рецензенти: проф. д-р Цонко Цонев и доц. д-р Анелия Добрикова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/milena-gerganova/