facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертационен труд на Денис Чикуртев от ИИКТ-БАН

Понеделник, 20 Ноември 2017

На 12.12.2017 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Разпределена система за прогнозиране на времеви редове с еволюционни алгоритми и изкуствени невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” на Тодор Димитров Балабанов.

Научно жури:

  • проф. д-р Мария Нишева – СУ – София – рецензия
  • проф. д-р Милена Лазарова – ТУ – София – становище
  • доц. д-р Александър Шикаланов – УНИБИТ – становище
  • доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН – рецензия
  • доц. д-р Красимира Генова (научен ръководител) – становище

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 20.11.2017 г.

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html