facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИИКТ-БАН

Сряда, 08 Ноември 2017
На 28.11.2017 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление на сервизни роботи за подпомагане на човека“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Денис Сафидинов Чикуртев.
Научно жури:
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София – рецензия
проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех – БАН – становище
доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София – становище
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН – рецензия
проф. д-р Димитър Карастоянов – (научен ръководител) – становище

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html