facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Втора покана за кандидатстване на учени и служители за мобилности по програма ЕРАЗЪМ+

Вторник, 07 Ноември 2017

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности на:

-          учени с цел изнасяне на лекции /8 ч за седмица/;

-          служители и учени с цел обучение /служителите имат предимство/;

Мобилностите се основават на предварително сключени Еразъм договори с ВУЗ в чужбина. Заб. Позволено е да се кандидатства по всеки договор, който е в подходяща за кандидата научна област, независимо от това дали друг институт е бил инициатор на подписването му.

Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите на учени и служители са от 2 до 5 последователни дни без да се броят дните за път. Грантовете се отпускат в пълен размер три месеца преди мобилността.

Периодът на осъществяване е между януари и септември 2018 г.

Предложенията за мобилности се правят с писмо за съгласие от звеното на БАН (придружително писмо), в което се посочват Еразъм договорът и областта на познание, по които се кандидатства, и се прилагат СV в европейски формат и проекто-преподавателска програма (Mobility Agreement-Teaching) или проекто-работен план (Mobility Agreement-Training), по образец. Документите се адресират до Комисията за селекция по програма Еразъм+, БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1.

На етап кандидатстване преподавателската програма/работният план могат да бъдат подписани само от кандидата за мобилност, който се ангажира, в случай че бъде одобрен от Комисията за селекция впоследствие те да бъдат подписани и подпечатани и от приемащата институция в чужбина (receiving institution), и от директора на звеното на БАН (sending institution), както и това да стане преди самата мобилност. Легитимни са само учените на основен трудов договор и на академична длъжност в БАН, което се удостоверява в придружителното писмо или с декларация свободен текст. В случай, че има достатъчно свободни средства, ще бъдат разглеждани и кандидатури, които не отговарят на последното условие. Докторанти, които са назначени на работа в звено на БАН също могат да кандидатстват за едноседмична мобилност като следва да представят копие на договора си.

При селекцията ще се търси максимален географски обхват, по държави, и максимален обхват на научните области. Ще се вземат предвид представените CV и преподавателски програми/работни планове. Предимство ще имат кандидатите, които не са участвали в мобилност през предходните две години, предложенията за мобилности на учени, които водят докторантски курсове на английски език както и тези с вече подписани и подпечатани от приемащата институция Mobility Agreements /приемат се сканирани подписи/.

Списък на договорите, класификация на областите на знание за целите на програмата, размер на грантовете, необходими документи /да се използват бланките за 2017-2018/ и указания за попълването им има на сайта на БАН, рубрика Еразъм, и кандидатите следва предварително да се запознаят с тях.

 

Крайният срок за подаване на предложенията е петък, 1 декември 2017.