facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право

Вторник, 07 Ноември 2017

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по Наказателен процес – един, за нуждите на секция „Наказателноправни науки“, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 31.10.2017 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost3.html

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика” 4, ет.3, тел. 02/987 4902