facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за „доцент“

Вторник, 07 Ноември 2017

Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание, по научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ – един брой  за нуждите на Научна секция 7 „Специализирани сензори и устройства“ към Института, със срок двa месеца от обнародването в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/4626228