facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” - БАН

Четвъртък, 26 Октомври 2017

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” съобщават, че на 17 ноември 2017 /петък/ от 10.00 часа в Център за управление „BULSIS” на Института, сграда А, ет. 1, на ул. Шипченски проход 67, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Пространствена обработка на сигналите в антената при откриване на нисколетящи цели в условията на действие на смущения”

 

Научно жури

Председател на журито

• проф. дтн Николай Личков Георгиев – ИМСТЦХА - БАН

Членове на журито

• проф. дтн Атанас Иванов Начев – УБИТ - София

• доц. д-р Огнян Крумов Георгиев – НВУ-В. Търново

• проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

• доц. д-р Петър Иванов Петров – ИО-МО

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се всграда А, ст. 414 и са публикувани на интернет страницата на ИМСТЦХА - БАН