facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Откриване на обновената сграда на Хидрометеорологична обсерватория в гр. Кърджали

Четвъртък, 14 Ноември 2013

На 15 ноември 2013 г. , в 11:00 часа, ще бъде открита официално обновената Хидрометеорологична обсерватория в гр. Кърджали. Тя е част от структурата на Националния институт по метеорология и хидрология - БАН.

На 15 ноември 2013 г. Националният институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) тържествено отбелязва две важни събития:

• откриване на обновената ХМО Кърджали;
• навършване, в началото на 2014 година, на 100 години от първите метеорологични измервания на територията на гр. Кърджали.

По-важните етапи от развитието на ХМО Кърджали
През есента на 1913 г. ръководството на тогавашната метеорологична служба взима решение за откриване на дъждомерна станция на територията на гр. Кърджали. За жалост, в метеорологичните архиви на НИМХ-БАН липсва информация за точната дата, на която дъждомерна станция Кърджали започва да работи. Информацията, с която се разполага показва, че това става в началото на 1914 г. Ето защо, за „рожден ден” на ХМО Кърджали се смята периода обхващащ края на 2013 г. и началото на 2014 г. Тук е мястото да се отбележи, че основателят и пръв директор на Дирекцията по метеорология Спас Вацов, в тези тежки за нашата страна години, успява да защити необходимостта и да намери средства за развитието на мрежа за измерване на валежите в този важен в хидрологично отношение район от териорията на България.
През 1929 година в гр. Кърджали е открита климатична станция – част от тогавашната опорна метеорологична мрежа.
Периодът 1950 – 1961 г. се характеризира с бурно развитие на мрежата от станции за наблюдение на атмосферата, повърхностните и подземни води в нашата страна. През тези години на територията на гр. Кърджали се откриват нови станции и се полагат основите на нови за българската метеорологична служба дейности:
1950 г. – открит е хидроучастък Кърджали;
1951 г. – открита е синоптична станция (СС) Кърджали, която провежда наблюдения и измервания само през светлата част на денонощието;
1956 г. – СС Кърджали преминава на непрекъснат 24 часов режим на работа;
1957 г. – поставено е началото на регулярни измервания на вертикалната структура на атмосферата – посока и скорост на вятъра;
1961 г. – създадена е група за аерологично сондиране на атмосферата – измерване на вертикалните профили на посоката и скоростта на вятъра, температурата и влажността на атмосферата до височини 10 и повече километри. Тази група провежда регулярни сондажи до 1991 г. 
През 1971 г. в гр. Кърджали е открито Окръжно хидрометеорологично бюро.

Мисия, която НИМХ-БАН изпълнява в качеството си на Национална хидрометеорологична служба на Република България
• Осигуряване на икономиката и обществото на страната с хидрометеорологична информация и информационни продукти;
• Запазване живота и имуществото на гражданите в случаите на бедствия и аварии от хидрометеорологичен произход.
За изпълнение на своята мисия, НИМХ-БАН поддържа в непрекъснат денонощен режим на работа:
• Комплексна информационна система за унифицирани по стандартите на Световната метеорологична организация (СМО) измервания и наблюдения, пренос, обработка и архивиране на данни от националната мрежа от синоптични, климатични, агрометеорологични, дъждомерни, хидрологични и хидрогеоложки станции и постове;
• Системи за издаване на метеорологични, агрометеорологични и хидрологични прогнози за различни срокове (краткосрочни, средносрочни, месечни и сезонни); 
• Оперативни системи за ранно предупреждение (СРП) за опасни и особено опасни явления от хидрометеорологичен произход 

НИМХ-БАН провежда: 
• Специализирани научни и научно-приложни разработки по проекти в рамките на европейски, международни  и национални програми; 
• Извършва комплексни експертни разработки за нуждите на министерства и ведомства;

ХМО Кърджали днес
Днес на територията на нашата страна функционират 42 синоптични станции. Резултатите от наблюденията на 11 СС се изпращат посредством Глобалната телекомуникационна система (ГТС) на СМО в Световните центрове за хидрометеорологична информация (СЦХМИ). 
СС Кърджали е една от 11-те синоптични станции, данните на които са в международен обмен и се архивират в СЦХМИ. Информацията от СС Кърджали се използва в моделите, описващи Глобалната атмосферна циркулация, модели на базата на които се изготвят краткосрочни и средносрочни прогнози за територията на Европа, Балканския полуостров и територията на Република България.
Специалистите работещи в СС Кърджали провеждат наблюдения в рамките на специализирана програма, имаща за цел да анализира и проследява промените на климата в глобален и регионален мащаб.
Специалистите от хидрологичен участък (ХУ) Кърджали, част от структурата на ХМО Кърджали участват в разработването на Българо – Гръцкия проек: „Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р. Арда”.  Координатор и отговорен изпълнител на проекта е НИМХ-БАН. Проектът е финансиран по Програмата за европейско сътрудничество България – Гърция за периода 2007 – 2013 г. и има за цел подобряване на превенцията на риска от наводнения в трансграничния басейн на р. Арда.