facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Четвъртък, 02 Януари 2014

С цел засилване на сътрудничеството с Норвегия , Исландия и Лихтенщайн, с които страни по правило няма контакти, е отворена покана за кандидатстване за стипендии за изследователи, административни служители и докторанти с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит и провеждане на изследвания във всички научни направления. Мобилностите могат да бъдат от 1 до 3 седмици (за изследователи и административни служители) или от 1 от 4 месеца (за докторанти). Покриват се всички разходи, вкл. пътни, при размер на грантовете от мин. 1700 евро за 1 седмица до мах. 2500 за 3 (за изследователи и адм. служители) или от 1700 до 5300 евро (за докторанти). При необходимост допълнително се поема такса правоучастие до 600 евро. Срокът за кандидатстване в БАН е от 20 януари до 1 март 2014, след което предложенията ще бъдат разгледани от комисия по селекция и ще бъдат изпратени в Програмния оператор по програмата, МОН. Допълнителен брой точки ще получат предложения, които са свързани с изследвания на етно-културни групи и групи в неравностойно положение (напр. от ромски произход). Подробна информация за намирането на партньори, както и допълнителна, по-обстойна информация за програмата въобще, може да бъде намерена в приложения файл и на страницата на МОН, след кликване върху логото на ЕЕА Grants. Пак там са качени и изискваните заявления (форми) за кандидатстване, от които ще видите, че за мобилността на изследователи и административни служители се изисква представяне на покана, а за обучението или работата над дисертация на докторанти е необходим договор (Еразъм договорите могат да бъдат използвани за целта също). При равни други условия ще бъдат предпочетени кандидати, които участват за първи път.

Документите се подават при Координатора на Фонда за стипендии за ЕИП, Т. Галибова, отд. „Международна дейност и ОПП”.

ИНФОРМАЦИЯ 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

З А Я В Л Е Н И Е 1

З А Я В Л Е Н И Е 2