facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

КОНКУРС ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИ И КОЛЕКТИВИ ОТ БАН

Петък, 07 Февруари 2014

basПО СЛУЧАЙ ЧЕСТВАНЕТО НА 145 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО 
НА БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

НА УЧЕНИ И КОЛЕКТИВИ ОТ БАН

                              

Конкурсът се провежда еднократно, в девет научни направления, съответни на възприетите в Академията.

В него могат да участват учени от Академията със самостоятелни и колективни научни разработки. За участие се допускат отделни статии, група от статии, които са тематично свързани; научни книги, които са публикувани в България и/или в чужбина през периода 2009-2013 г. включително.

Не се допускат за участие в конкурса: непубликувани дисертационни и хабилитационни трудове; приети за печат, но още непубликувани статии; доклади, представени на научни прояви в страната и чужбина; разработки по научни проекти или програми. Не се допуска отделно участие на съавтори с един и същ научен труд.

На победителите в конкурса се връчват грамота и парична награда в размер на 2000,00 (две хиляди) лева.

Технически указания и по-подробна информация за конкурса можете да видите в правилника за конкурса  Т У К