facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Трета национална конференция на докторантите в областта на правните науки

Четвъртък, 20 Юни 2013

686Във форума се включиха 32 докторанти от юридическите факултети на почти всички университети в страната (СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, ВСУ „Черноризец Храбър”, УНСС, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски”), от Академията на МВР и от института – домакин. Конференцията бе открита от доц. д-р Гергана Маринова – зам.-директор на ИДП. Участниците бяха приветствани и от проф. дфн Ренна Дюлгерова – ректор на ЦО при БАН.

691

Изнесените научни съобщения обхващаха различни области на правната наука – от История и теория на държавата и правото до Международно публично и Международно частно право. Преобладаваха темите от областта на гражданскоправните науки.
Тази година отново бяха обособени две работни секции – по публичноправни, наказателноправни и международноправни науки (напр. административно право и административен процес, конституционно право, наказателно право и наказателен процес, международно частно и международно публично право) и гражданскоправни науки. Работата на секциите се ръководеше от доц. д-р Пламенка Маркова – за първата секция, и доц. д-р Велина Тодорова – за втората секция.
Ето и някои от интересните заглавия на научните съобщения: „Отстраняването на извършителя на домашно насилие от съвместно обитавано жилище и правото му на собственост върху същото“, “Теоретични и емпирични характеристики на правната социализация на подрастващите“, „Публикациите на заявките за патенти и за марки – анализ на нормативната уредба в ПРПМ и ЗМГО“, „Отговорност на строителя за грешки в проекта на сградата“, „Контрол върху концентрацията на стопанска дейност при сливане на предприятия“, „Презумпцията за невиновност – прилагане и ефективност“, „За понятието „злоупотреба с право“, „За някои видове закони като възможен предмет за искане за абстрактен нормен контрол пред Конституционния съд“, „Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита“, „Международноправна защита на репродуктивните права“, „Правна  основа и правомощия на Съвета за сигурност на ООН за създаване на мисии за международно териториално управление“.
Докторантите представиха в резюме проблемите, по които работят, като след всяко изложение следваше дискусия между участниците. Работата по секции позволи да се разшири дискусионното начало, което беше посрещнато с одобрение от всички.Традиционно участниците в конференцията ще получат сертификати от Института за държавата и правото при БАН и от Центъра за обучение при БАН.Научните съобщения на докторантите ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове на Института за държавата и правото”.