facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Конкурс за заемане на академична длъжност

Вторник, 21 Ноември 2017

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология от Крило-Методиевски научен център при БАН за нуждите на секция "Кирило-Методиевски извори и традиции", обявен с ДВ бр. 50 от 23.06.2017 г.

Кандидат: д-р Марко Скарпа.

Рецензии:

проф. д.ф.н. А. Тотоманова

доц. д-р Славия Бърлиева

проф. д.ф.н. ВАСЯ ВЕЛИНОВА

Становища:

доц. д-р Бойка Мирчева

проф. д-р Светлина Николова

доц. д.ф.н. Ана Стойкова

проф. Георги Минчев

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Повече информация на: http://www.kmnc.bg/?mode=news&;id=88