facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Процедура за придобиване на научната степен доктор на Георги Стоянов Илиев

Вторник, 24 Октомври 2017

На 23 ноември 2017 г. от 14.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за  присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема: „Отношението между епистемология и етика в литературната теория след Франкфуртската школа“  на  Георги Стоянов Илиев, редовен докторант в Институт за литература при БАН.  Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“.

Научен ръководител: доц. д-р Миряна Янакиева

Председател на НЖ: доц. д-р Рая Кунчева

 

Рецензии:                                                                                                      

проф. д-р  Амелия Личева

доц. д-р Рая Кунчева

 

Становища:

доц. д-р Тодор Христов

доц. д-р Миряна Янакиева

доц. д-р  Дарин Тенев

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg/bg/procedures/953-procedura-doctor-georgi-iliev.html