facebook

Новини

Конкурс за избор на академици на БАН

ban DSC 0001

Българската академия на науките

 днес, 19 януари 2015 година,

на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН

 

О Б Я В Я В А

конкурс за избор на академици на БАН в следните области и научни направления:

 

 1. Природоматематически науки в следните научни направления:
 • Математически науки
 • Физически науки
 • Химически науки
 • Науки за земята
 1. Инженерни науки
 2. Биологически науки
 3. Медицински науки
 4. Хуманитарни и обществени науки:
 • Социологически науки
 1. Изкуство и изкуствознание
 2. Аграрни и лесовъдни науки

 

           Съгласно чл.2, ал.1 и 2 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН, утвърден от Събранието на академиците и член-кореспондентите на 26.06.2014 г., (съгласно чл.53, т.1 от Устава на БАН и на основание чл.7 от Закона за БАН), предложения за участие в конкурса за академици могат да правят: група академици (не по-малка от 4 души, от които поне двама са от областта на конкурса); научните съвети на институтите на БАН и ССА; факултетните съвети от висшите училища в страната и централните ръководства на творческите съюзи.

            Съгласно чл.2, ал.1 и ал.2 на Правилника за избиране на академици  и член-кореспонденти, в конкурса могат да участват само лица с присъдена научна степен „доктор на науките” и член-кореспонденти на БАН (с изключение на творците в областта изкуствата).

            Предложенията за избиране на академици на БАН трябва да съдържат: мотивирано предложение от група академици и/или протокол от заседанието на институцията (виж по-горе), която номинира кандидата със становище за неговите постижения. Предложенията трябва да постъпят в деловодството на БАН - Администрация, стая № 116, до един месец след датата на публикуване на тази обява (краен срок 19.02.2015 г.). Предложенията се предават или изпращат в запечатaн плик с надпис „За конкурса за академици (2014 г. – 2015г.)” на адрес: Българска академия на науките, БАН – Администрация, София 1040, ул. „15-ти ноември” № 1, стая № 116 (за справки: тел. 9795263, както и 9795360).

            Не по-късно от един месец след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията БАН ще публикува на електронната си страница броя на конкурсните места по области и научни направления, както и имената на одобрените кандидати.

 

ПРАВИЛНИК за избиране на академици  на БАН pdfПРАВИЛНИК