facebook

Новини

Конкурс за член-кореспонденти на БАН

ban dsc 0001

Българската академия на науките

на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН

 

О Б Я В Я В А

конкурс за избор на член-кореспонденти (дописни членове) на БАН в следните области и научни направления:

 

  1. Природоматематически науки в следните научни направления:

Математически науки

Физически науки

Химически науки

Науки за земята

  1. Инженерни науки
  2. Биологически науки
  3. Медицински науки в следните научни направления:

Предклинична медицина

Клинична медицина

  1. Хуманитарни и обществени науки в следните научни направления:

Филологически науки

Исторически науки

Философски науки

Социологически науки

Икономически науки

Правни (юридически) науки

Педагогически науки

  1. Изкуство и изкуствознание
  2. Аграрни и лесовъдни науки

 

 

            Съгласно чл.4, ал.1 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН (утвърден от Събранието на академиците и член-кореспондентите на 26.06.2014 г., съгласно чл.53, т.1 от Устава на БАН и на основание чл.7 от Закона за БАН) предложения за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти могат да правят: група академици (не по-малка от 4 души, от които поне двама са от областта на конкурса); научните съвети на всички държавни научни организации в страната; факултетните съвети от висшите училища в страната; централните ръководства на научните и творческите съюзи.

            Съгласно чл.2, ал.3 и ал.4 на Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти в конкурса могат да участват само лица с присъдена научна степен „доктор на науките” (с изключение на творците в областта на изкуствата). Съгласно същия Правилник чл. 2, ал.3 и ал.4, в конкурса за член-кореспонденти могат да участват лица, които към датата на обявяване на конкурса не са навършили 65 години.

            Предложенията за избиране на член-кореспонденти на БАН трябва да съдържат: мотивирано предложение от група академици и/или протокол от заседанието на институцията (виж по-горе), която номинира кандидата със становище за неговите постижения. Предложенията трябва да постъпят в деловодството на БАН - Администрация, стая № 116, до един месец след датата на публикуване на тази обява (краен срок 19.09.2014 г.). Предложенията се предават или изпращат в запечатaн плик с надпис „За конкурса за член-кореспонденти (2014 г.)” на адрес: Българска академия на науките, БАН – Администрация, София 1040, ул. „15-ти ноември” № 1, стая № 116 (за справки: тел. 9795263, както и 9795360).

            Не по-късно от 30 (тридесет) дни след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията, БАН ще обнародва в национален всекидневник и на електронната си страница броя на конкурсните места по области и научни направления, както и имената на одобрените кандидати и кой ги е номинирал.

           

 pdfПРАВИЛНИК за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН