facebook

Новини

Събранието на академиците при БАН избра трима учени за чуждестранни членове на Академията

Българската академия на науките съобщава, че на 23 октомври 2013 г. Събранието на академиците при БАН избра за чуждестранни членове на Академията трима учени от Полша, Украйна и Германия - акад. Януш Кацпржик  от Полша, проф. Михаил Станчев  от Украйна и проф. Хилмар Валтер  от Германия.

Акад. Януш Кацпржик е професор по компютърни науки към Института за системни изследвания на Полската академия на науките. Неговите изследвания включват използване на изчислителния интелект при вземане на решения, оптимизация, управление, анализ и извлечения на знания от данни, бази данни и мобилна роботика и др. 
Акад. Кацпржик е автор на 5 монографии и 400 научни статии и е редактор на повече от 60 сборника.

Поддържа изключително близки връзки с български учени в продължение на повече от 20 години. Участва в повече от 10 научни проекта, разработени съвместно с български учени. Част от научните му трудове са в съавторство с български специалисти.

Проф. Михаил Станчев е преподавател в Харковския национален университет „В. И. Каразин” в Украйна. През 1989 г. проф. Станчев успешно  защитава докторската си дисертация в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. В продължение на дълги години проф. Станчев чете лекции по нова българска история в университетите на Севастопол, Харков и Киев. Многократно е канен като гост-професор за изнасяне на лекции по проблемите на българската диаспора в България, Япония, Германия, САЩ, Франция, Италия, Унгария и др. Проф. Станчев е българист с международна известност. Автор е на 10 монографии, над 100 научни статии и много научно-популярни студии. Проф. Станчев е един от инициаторите на периодично провежданите международни форуми, наречени „Дринови четения”. Основател и научен ръководител е на Центъра за българистични и балканистични изследвания в Харковския университет.

Проф. Хилмар Валтер е доктор на филологическите науки в Лайпцигския университет – Германия. Един от най-изтъкнатите чуждестранни езиковеди-българисти и слависти. За особените си заслуги към българистиката проф. Валтер е избран за почетен доктор на Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий” (1989 г.) и почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2008 г.), а от 1975 г. е носител на Ордена „Кирил и Методий” – първа степен.

Проф. Валтер е автор на множество задълбочени изследвания в областта на съвременната българска граматика и на историята на нашия език, с което е издигнал авторитета на българското езикознание сред лингвистите в Европа и в Света. Българските учени го познават като искрен приятел на българския народ с реални приноси в обучението на български езиковеди, българисти и германисти.
Дълги години проф. Валтер води курсове за немски дипломати по съвременен български език, история на българския език и някои южнославянски езици.

В продължение на дълги години проф. Валтер е гост-професор на Великотърновския университет, в определени периоди е бил гост-професор и на Софийския университет, Нов Български университет и на Бургаския свободен университет.

Проф. Валтер е автор на 16 монографии и 154 научни статии, 1/3 от които са написани на български език.