facebook

Новини

И през 2012-та година ще има Фонд за подкрепа на младите учени в БАН

Нови промени в Правилника за избор на академици и член – кореспонденти бяха приети на заседание на Събранието на академиците и член – кореспондентите на БАН, проведено на 19.12.2011 г.

Основната цел на промените е да се повиши ролята на новоизбраните академици и член - кореспонденти в обществото и държавата. Поставя се изискването, освен в научната си дейност, те да имат и експертна, свързана с важна и жизнеутвърждаваща роля за обществото, както и изразени позиции по въпроси, свързани с обществените процеси.

Важните промени, които Събранието на академиците и член – кореспондентите на БАН внася в Правилника са :

- Кандидатите за степените “академик” и “член-кореспондент” да имат научна степен “д - р на науките” /Според новия Закон за академичното израстване, научната степен “д – р на науките” е пожелателно. В БАН обаче за кандидатите за академици и член-кореспонденти то става задължително/
- Към датата на кандидатстване член - кореспондентите да не са в пенсионна възраст
- Чрез промяна на процедурните срокове за подаване на документи, процедурата за избор на нови членове се съкращава с 2 месеца /Промяната се прави заради упреците, че процедурите за висши звания са бавни и тромави/
- Етапите за избор на нови членове се променя от три на два.
- В списъка на институциите, с право да номинират академици и член-кореспонденти, се включва и УС на Селскостопанската академия.

На заседанието на Събранието на академиците и член – кореспондентите на БАН беше решено още академиците и член – кореспондентите, които даряват средства, от своите пожизнени възнаграждения, за Фонда за подпомагане на младите учени от БАН да продължат да го подпомагат и през 2012-та година.

Фондът за подкрепа на младите учени беше създаден преди година от Събранието на академиците и член – кореспондентите на БАН. В него те отделят около 25% от пожизнените си възнаграждения.
През 2011-та година около 350 млади учени, на възраст до 35 години, които имат научни резултати - публикации, патенти, изобретения, получават между 80 и 100 лв. на месец.

Списък на дарителите-1 Списък на дарителите-2