facebook

Новини

Обръщение от Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките към Народните представители

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от Събранието на академиците и член-кореспондентите
на Българската академия на науките

Уважаеми Народни представители,

Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българска академия на науките с голямо внимание и загриженост следи дебатите по предложената от МОН “Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2009 – 2019 г.)” в РБългария. Този документ има изключително важно значение за бъдещото на нашата страна и нейната наука.
В Стратегията, като цяло, липсва детайлен анализ на състоянието на научния потенциал в България, както и реална оценка на научните, научно-приложните и обществено значими резултати от дейността на научните организации у нас. Този пропуск не позволява да се направят достатъчно задълбочени изводи за реалните успехи и недостатъци на научната ни общност, така необходими за правилно формиране на политиката на страната в областта на научните изследвания за следващите десет години.
Това ни дава основание да подкрепим критичните бележки към проекта за Стратегията, съдържащи се в официалното становището на Ръководството на БАН от 19.12.2008 г., в Декларацията на Общото събрание на БАН от 09.02.2009 г., както и в изказването на Председателя на БАН пред Комисията по образованието и науката в НС на 11.03.2009 г.

Въпреки че известна част от тези критични бележки бяха взети под внимание, все още в Стратегията има редица съществени пропуски и недостатъци, най-съществените от които могат да бъдат формулирани по следния начин:

• Отсъства ясна визия за инструментариума за приложение на научните постижения (трансферни центрове, рискови фондове, инвестиционно-гаранционни фондове, развитие на корпоративната наука);
• Липсва перспектива за регионалното развитие на науката, за мерките срещу негативното влияние на световната икономическа криза върху научния потенциал;
• Не е дефинирана ролята на обществените и хуманитарни науки за развитието на страната и обществото и т.н.

Буди недоумение и тревога липсата на виждане за бъдещето развитие на Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА). БАН и ССА юридически и фактически са българските комплексни национални организации за научни изследвания. По актуални международни данни БАН произвежда почти 2/3 от научната и научно-приложна продукция на страната. Тя осъществява съществени дейности по научното осигуряване на страната. Играе водеща роля в интеграцията на нашата наука в европейското и световно научноизследователско пространство. За периода от 1975 г. досега националната научна продукция е нараснала със 120%, а без участието на БАН тя би нараснала само с 60%. Подобна е ролята и на ССА в развитието за аграрните науки в България.
Липсата на какъвто и да е текст относно бъдещото развитие на двете утвърдени национални научноизследователски организации (БАН и ССА ) поражда сериозно съмнение и тревога за възможностите за ефективен напредък на науката и технологиите в България.
Настояваме в Стратегията да намери място текстът:
“Българската академия на науките и Селскостопанската академия ще продължават да се развиват и утвърждават като национални научноизследователски центрове.”
Българската наука и технологии заслужават да получат такава стратегия, която да отговаря на повишените изисквания на XXI век и на неговите предизвикателства.