facebook

Управителен съвет

Управителен съвет на БАН 


Акад. Юлиан РЕВАЛСКИ Председател на БАН
Чл.-кор. Васил НИКОЛОВ Заместник - председател на БАН
Чл.-кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ Заместник - председател на БАН
Чл.-кор. Костадин ГАНЕВ Заместник - председател на БАН
Проф. Евдокия ПАШЕВА Главен научен секретар
Проф. Емил МАНОАХ Научен секретар
Доц. Оля СТОИЛОВА       Научен секретар
Проф. Димитър ИВАНОВ Научен секретар
Проф. дбн Нина АТАНАСОВА Научен секретар
Проф. дгн Кристалина СТОЙКОВА Научен секретар
Проф. Йоана СПАСОВА-ДИКОВА  Научен секретар
Проф. дфн Севдалина ДИМИТРОВА  Научен секретар
Доц. Ергюл РЕДЖЕБ Научен секретар
Проф. дмн Галя АНГЕЛОВА Институтът по информационни и комуникационни технологии
Проф. Д-р Тамара ПЕТКОВА Институт по Електрохимия и Енергийни Системи
Доц. Д-р Лъчезар ГЕОРГИЕВ Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Доц. дфн Албена ДОНЧЕВА Институт по физика на твърдото тяло
Доц. Д-р Павлета ШЕСТАКОВА Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Чл.-кор дбн Илза ПЪЖЕВА Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Проф. Д-р Снежана ГРОЗЕВА Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Проф. дсн Георги ГЕОРГИЕВ Института за гората
Проф. Д-р Пламен НИНОВ Националeн институт по метереология и хидрология
Доц. Д-р Алексей СТОЕВ Институт за космически изследвания и технологии
Доц. Д-р Иванка СТАТЕВА Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Доц. Д-р Светла КОЛЕВА Институт за изследване на обществата и знанието
Проф. Д-р Поля ГОЛЕВА Институт за държавата и правото
Проф. дфн Максим СТАМЕНОВ Институтът за български език

Разширен състав на Управителния съвет на БАН


Председател на ОС на БАН  проф. дхн. Евелина Славчева
Председател на Съюза на учените в България
Председател на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев
Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски” проф. Анастас Герджиков
Председател на Българска стопанска камара г-н Божидар ДАНЕВ
Зам. министър на финансите, отговарящ за 
бюджетните организации


 

Кмет на град София г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА

Консултативни научни съвети (КНС) по направления


І. „Информационни и комуникационни науки и технологии“

ІІ. „Енергийни ресурси и енергийна ефективност ”

ІІІ. Нанонауки, нови материали и технологии

IV. „Бомедицина и качество на живот“

V.  „Биоразнообразие, биоресурси и екология“

VI. Климатични промени, рискове и природни ресурси

VII. Направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“ 
VIII. Културно историческо наследство и национална идентичност 

IX. Човек и общество

Проблемни съвети


 НОВИ МАТЕРИАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ И СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ 

 ИНФОРМЦОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 БИОИКОНОМИКА, БИОТЕХНОЛОГИИ И ХРАНИ 

 EКОЛОГИЯ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОРЕСУРСИ 

 МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА 

 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, РИСКОВЕ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

 КОСМИЧЕСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 СИГУРНОСТ 

 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ  

 ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНИ НА ЗНАНИЕТО