facebook

Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на обществена поръчка с предмет: "Обновяване и поддръжка на софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eProcess на „Давид Холдинг” АД"
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни и годишни счетоводни отчети"
Писмо на БАН до "ЧЕЗ Разпределение България" АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана) (заглавие на поръчката изменено на 19.04.2017 г.).
Писмо на БАН до ЕВН България Електроразпределение ЕАД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)" (загл. на поръчката изм. на 30.03.2017 г.).
Писмо на БАН до „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна " (загл. на поръчката изм. на 30.03.2017 г.).
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за външни лица, участвали след 15.04.2016 г. в подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Осигуряване и поддържане на две цифрови комуникационни линии за достъп за нуждите на Българска академия на науките".