facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект: Централна административна сграда на Българска академия на науките (БАН), гр. София, ул. «15 ноември» № 1 и охрана на два обекта на БАН със сигнално-охранителна техника (СОТ) в същата сграда”

Преписка идентиф. номер: ОП-7-2016

Дата на създаване: 03.11.2016 г.

 pdfРешение за откриване на процедурата № ОП-3 от 31.10.2016 г.

Публикувано на 03.11.2016 г. в 12:45 часа.

pdfОбявление за обществената поръчка

Публикувано на 03.11.2016 г. в 12:45 часа.

rarДокументация за участие в обществената поръчка

Публикувано на 03.11.2016 г. в 12:45 часа.

 

Техническите спецификации за лот 1, лот 2 и лот 3 от поръчката, както и Правилника за пропускателния режим в сградата на БАН – приложение към Техническата спецификация за лот 1, съдържат конфиденциална информация и ще бъдат предоставяни на заинтересованите лица срещу подпис на декларация за запазване на конфиденциалност на получената информация. За повече информация виж файл „Указания към участниците” от документацията за участие. Декларацията за запазване на конфиденциалност е Приложение № 13 от документацията за участие.

docПротокол по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП

Публикувано на 20.12.2016 г. в 14:55 часа.

docСъобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 06.01.2017 г. в 15:35 часа.

pdfПротокол № 2 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на конкурсната комисия

Публикувано на 27.01.2017 г. в 15:15 часа.

pdfОкочателен Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия.

Публикувано на 27.01.2017 г. в 15:15 часа.

pdfРешение № РИ-ОП-1 / 27.01.2017 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 27.01.2017 г. в 15:15 часа.

pdfРешение № РИ-ОП-2 / 27.01.2017 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция /лот/ № 2

Публикувано на 27.01.2017 г. в 15:15 часа.

pdfРешение № РИ-ОП-3 / 27.01.2017 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция /лот/ № 3

Публикувано на 27.01.2017 г. в 15:15 часа.

pdfОбявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.03.2017 г. в  16:01 часа.

pdfДоговор № ДУ-2 / 13.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 02.03.2017 г. в 16:01 часа.

pdfДоговор № ДУ-3 / 13.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 2

Публикувано на 02.03.2017 г. в 16:01 часа.

pdfДоговор № ДУ-4 / 14.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 3

Публикувано на 02.03.2017 г. в 16:01 часа.

----------------------------------------------------

pdfДопълнително споразумение № 1 към Договор № ДУ-2 / 13.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 10.04.2018 г. в 14:40 часа

----------------------------------------------------

Допълнително споразумение № 2 към Договор № ДУ-2 / 13.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 1.

Публикувано на 26.03.2019 г. в 15:00 часа.

---------------------------------------------------

Обявление изх. номер 12-00-33 от 26.03.2019 г. за изменение на Договор № ДУ-2 / 13.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 1.

Публикувано на 28.03.2019 г. в 14:10 часа.

---------------------------------------------------

Обявление изх. номер 12-00-50 от 02 май 2019 г. за приключване на Договор № ДУ-2 / 13.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 03.05.2019 г. (дд.мм.гггг.) в 11:00 часа.

Обявление изх. номер 12-00-49 от 02 май 2019 г. за приключване на Договор № ДУ-3 / 13.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 2

Публикувано на 03.05.2019 г. (дд.мм.гггг.)в в 11:00 часа.

Обявление изх. номер 12-00-51 от 02 май 2019 г. за приключване на Договор № ДУ-4 / 14.02.2017 г. по Обособена позиция /лот/ № 3

Публикувано на 03.05.2019 г. (дд.мм.гггг.) в 11:00 часа.