facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 29.08.2016 г.

 

docРешение за откриване на процедурата № ОП-2/25.08.2016 г.

Публикувано на 29.08.2016 г. в 13:00 часа.

pdfОбявление за обществената поръчка

Публикувано на 29.08.2016 г. в 13:00 часа.

docДокументация за участие в обществената поръчка

Публикувано на 30.08.2016 г. в 17:20 часа.

xlsТаблица - приложение към спецификацията за обществената поръчка

Публикувано на 30.08.2016 г. в 17:20 часа.

docЕдинен европейски документ за обществената поръчка /ЕЕДОП/

Публикувано на 30.08.2016 г. в 17:20 часа.

pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 15.09.2016 г. в 16:10 часа.

pdfРазяснeния по чл. 33 от ЗОП по документацията за участие

Публикувано на 26.09.2016 г. в 16:15 часа.

xlsПриложение към Разяснeния по чл. 33 от ЗОП по документацията за участие

Публикувано на 26.09.2016 г. в 16:15 часа.

docРазяснeния от 06.10.2016 г. по чл. 33 от ЗОП по документацията за участие - допълнение към разяснeния, публикувани на 26.09.2016 г.

Публикувано на 06.10.2016 г. в 14:50 часа.

docПриложение към Разяснeнията от 06.10.2016 г. - Помесечно разпределение на консумираната ел. енергия за периода от 01.04.2015 г. до 31.03.2016 г. (kWh), включвайки обща консумация, върхова, дневна и нощна консумация.

Публикувано на 06.10.2016 г. в 14:50 часа.

docПротокол №1 от работата на комисията /Протокол по чл.104 от ЗОП и чл.54,ал.7 от ППЗОП/

Публикувано на 28.10.2016 г. в 11:15 часа.

docСъобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 15.11.2016 г. в 15:15 часа.

pdfПротокол №2/09.11.2016 г. от работата на комисията

Публикувано на 30.11.2016 г. в 15:15 часа.

pdfПротокол №3/15.11.2016 г. от работата на комисията

Публикувано на 30.11.2016 г. в 15:15 часа.

pdfПротокол №4/28.11.2016 г. от работата на комисията

Публикувано на 30.11.2016 г. в 15:15 часа.

pdfДоклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП - рег. № 46-05-297/28.11.2016 г.

Публикувано на 30.11.2016 г. в 15:15 часа.

pdfРешение № РИ-ОП-5/30.11.2016 г. по чл.108, т.1 от ЗОП

Публикувано на 30.11.2016 г. в 15:15 часа.

pdfОбявление за възложена поръчка

Публикувано на 06.02.2017 г. в 14:30 часа.

pdfДоговор за възложена поръчка с приложения

Публикувано на 06.02.2017 г. в 14:30 часа.

pdfОбявление изх. номер 12-00-4 от 09.02.2017 г. за възложена поръчка

Публикувано на 13.02.2017 г. в 14:00 часа.

pdfДопълнително Споразумение № 1 към Договор № ДД-1 / 12.01.2017 г.

pdfДопълнително Споразумение № 2 към Договор № ДД-1 / 12.01.2017 г.

Публикувано на 04.12.2017 г.

Обявление изх. номер 12-00-87 от 29.07.2019 г. за изменения или за допълнителна информация

Публикувано на 01.08.2019 г.

Обявление изх. номер 12-00-88 от 30.07.2019 г. за изменения или за допълнителна информация
Публикувано на 02.08.2019 г.

Обявление изх. номер 12-00-96 от 15.08.2019 г. за приключване на договор номер ДД-1 от 12.01.2017 г.
Публикувано на 16.08.2019 г.