facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “в“ от ЗОП с предмет: „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ)на обекти на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-5-2016

Дата на създаване: 01.08.2016 г.

docРешение за откриване на процедурата № 12-00-73/29.07.2016 г.

Публикувано на 01.08.2016 г. в 14:30 часа.

docОбявление за обществената поръчка ПП-5/29.07.2016 г.

Публикувано на 01.08.2016 г. в 14:30 часа.

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка (заглавна страница)
 2. Указания към участниците
 3. Приложение № 1а – Техническа спецификация по лот 1
 4. Приложение № 1б – Техническа спецификация по лот 2
 5. Приложение № 2 – ЕЕДОП
 6. Приложение № 2a – Декларация за техническото оборудване по лот 1
 7. Приложение № 2б – Декларация за техническото оборудване по лот 2
 8. Приложение № 3 – Опис на документите, съдържащи се в офертата
 9. Приложение № 4а – Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален режим
 10. Приложение № 4б – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 11. Приложение № 4в – Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл.101, ал.11 от ЗОП
 12. Приложение № 5 – Декларация на наличие на банкова сметка, по която да бъдат извършени плащания по договора
 13. Приложение № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 14. Приложение № 7 – Декларация от трети лица – във връзка с чл.65 от ЗОП
 15. Приложение № 8а – Техническа оферта по лот 1
 16. Приложение № 8б – Техническа оферта по лот 2
 17. Приложение № 9а – Ценова оферта по лот 1
 18. Приложение № 9б – Ценова оферта по лот 2
 19. Приложение № 10а – Проект на договор по лот 1
 20. Приложение № 10б – Проект на договор по лот 2
 21. Приложение № 11 – Протокол за извършен оглед на обекта
 22. Приложение № 12 – Препоръчителен образец на Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка

archiveАрхив с приложенията

Публикувано на 03.08.2016 г. в 16:10 часа.

docПротокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП – Протокол № 1 от работата на комисията.

Публикувано на 20.09.2016 г. в 14:40 часа.

docСъобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 04.10.2016 г. в 15:15 часа.

docПротокол № 2 от работата на комисията, съставен на 04.10.2016 г

Публикувано на 25.10.2016 г. в 15:35 часа.

docДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на комисията

Публикувано на 25.10.2016 г. в 15:35 часа.

docРешение № РИ-ОП-3 / 24.10.2016 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция /лот/ № 1 от поръчката

Публикувано на 25.10.2016 г. в 15:35 часа.

docРешение № РИ-ОП-4 / 24.10.2016 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция /лот/ № 2 от поръчката

Публикувано на 25.10.2016 г. в 15:35 часа.

pdfОбявление за възложена поръчка по Обособена позиция /лот/ № 1 и Обособена позиция /лот/ № 2

Публикувано на 05.12.2016 г. в 14:20 часа.

pdfДоговор № ДУ-61 от 11.11.2016 г. по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 05.12.2016 г. в 14:20 часа.

pdfДоговор № ДУ-63 от 22.11.2016 г. по Обособена позиция /лот/ № 2

Публикувано на 05.12.2016 г. в 14:20 часа.

------------------------------------------------------

Обявление изх. номер 12-00-47 от 24.04.2019 г. за приключване на Договор № ДУ-61 от 11.11.2016 г. по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 30.04.2019 г. в 17:15 часа.
 
Обявление изх. номер 12-00-44 от 24.04.2019 г. за приключване на Договор № ДУ-63 от 22.11.2016 г. по Обособена позиция /лот/ № 2

Публикувано на 30.04.2019 г. в 17:15 часа.