facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за два обекта на Българска академия на науките в гр. София - сграда на ул."15-ти Ноември" № 1 и сграда на ул. "акад. Георги Бончев", бл. 29, кв. "Слатина", Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2016

Дата на създаване: 25.03.2016 г.

Решение за откриване на процедурата № 12-00-28 / 25.03.2016 г. - pdfРешение

Публикувано на 28.03.2016 г. в 08:29:15 часа 

Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП - docСтановище

Публикувано на 31.03.2016 г. в 12:23:56 часа

docДоговор за доставка на топлинна енергия

Публикувано на 28.04.2016 г. в 16:15 часа.