facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките в гр. София, ул. „15-ти ноември“ №1“

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2016

Дата на създаване: 11.02.2016 г.

 

docРешение за откриване на процедурата № 12-00-11/11.02.2016 г.

Публикувано на 11.02.2016 г. в 13:15 часа.

docПриложениe към Решението за откриване на процедурата

Публикувано на 11.02.2016 г. в 13:17 часа.

docПокана за участие в процедурата

Публикувано на 11.02.2016 г. в 13:20 часа.

docСтановище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Публикувано на 16.02.2016 г. в 17:15 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Договарянето с „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с изпратената покана за участие в процедурата на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките в гр. София, ул."15-ти Ноември" № 1“ , открита с Решение № 12-00-11 от 11.02.2016 г. на Председателя на БАН ще се проведе от 10:00 часав сградата на БАН в гр. София, ул."15-ти Ноември" № 1, ет. 1, стая 102 на 08.03.2016 г

pdfРешение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 09.03.2016 г. в 12:24:04 часа 

docДоклад по чл. 92а от ЗОП

Публикувано на 09.03.2016 г. в 12:30 часа.