facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9031583 от 30.06.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Строителство на втория етап от проекта за промяна на предназначението и преустройство на „Наборен цех към печатница на БАН” във Фондохранилище на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките в бл. 5 разположен на третия етаж на триетажна сграда, служеща за издателство с печатница с административен адрес: ул. «Акад. Георги Бончев» бл. 6, в гр. София, район Слатина – Столична община

Преписка идентиф. номер ПП-7-2014.

Дата на създаване: 30 Юни 2014 г.

Срок за получаване на офертите: 14.07.2014 г. (понеделник) 17:30 часа.

Публикувано на 30.06.2014.

 

Публична покана ID номер 9031583 от 30.06.2014 г. - docWord

Документация към публичната покана ID номер 9031583 – docWord

Количествена сметка 9031583 – Приложение № 1.1 – xlsExcel

Информация за отваряне на офертите -doc Word

Публикувано на 15.07.2014 г.

 

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от оценка на офертите – pdfPDF

Публикувано на 23.07.2014 г.

Подписан договор - pdfДоговор

Приложение doc№1 къв договора

Приложение №2 към договора - pdfПриложение

Приложение №1.2 към договора - сканиран технически rarпроект

Обяснителна записка: Част архитектура

Чертежи - частrar архитектура

Публикувано на 27.08.2014 г.

Информация за първо междинно плащане по договора - docИнформация

Информация за второ междинно плащане по договора - docИнформация

Публикувано на 23.10.2014 г. в 12:37 часа

 

Допълнително споразумение към договора - docСпоразумение

Публикувано на 03.12.2014 г. в 13:54 часа.

 

Информация за трето междинно и окончателно плащане по договора - docПлащане

Публикувано на 18.02.2015 г. в 11:45 часа.

 

Информация за датата и основанието за приключване на договора във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП. - docИнформация

публикувано на 23.03.2015 г. в 14:39 часа.

docИзвършени плащания по договора през м. декември 2015 г

Публикувано на 04.01.2016 г. в 16:15 часа.