facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

Публична покана (повторно обявяване) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма "а" от ЗОП с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи за секциите на фондохранилището и обслужващия ги коридор, разположени на третия етаж в блок А от сградата на блок № 5, район Слатина, 4-ти км, гр. София съгласно одобрен проект за нуждите на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките, без извършване на работите за отопление, вентилация и климатизация” - ID номер на поканата в Регистъра на обществените поръчки 9002131.

Публична покана ID номер в РОП 9002131  

Допълнителна информация към публичната покана  

Приложения към допълнителната информация 

Разяснения (въпроси и отговори) по публичната покана и приложенията към нея