facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9010267 от 14.12.2012 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект: Административна сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес: Република България, гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73 за срок от 12 месеца”.

Срок за получаване на офертите: 21.12.2012 г. (петък), 16:30 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73, етаж 1, стая Деловодство.

Публикувано на 14.12.2012.

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9010267 от 14.12.2012 г. - Word.  

Документация към публичната покана – Word.