facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

Покана за представяне на оферта за строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подмяна на площадков стоманен водопровод между Отоплителната централа и сграда на Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) - БАН, 4-ти км, гр.София”

Покана и техническо задание – Word. 

Максималната стойност на поръчката е 8 800 лв. без ДДС (осем хиляди и осемстотин лева без ДДС). Оферти, надвишаващи посочената стойност се отстраняват.