facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ


 На основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Българска Академия на Науките открива процедура по събиране на три оферти и Ви кани да представите оферта за участие в избор на изпълнител  с предмет: “Осигуряване на  фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България и извън нея за всички телефонни абонати на Възложителя” за срок от една година.
    Приложено, изпращаме Ви описание предмета на поръчката, техническите изисквания, показателите и методиката за определяне на комплексната оценка. Офертата трябва да съдържа ценово предложение според описанието на поръчката.
    Към горното ценово предложени следва да приложите актуалното състояние на фирмата, телефон, факс, лице за контакт, декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, заверено копие от лицензията по точка 1 от техническите изисквания, декларация, че кандидата ще изпълни техническите изисквания по Приложение № 2 , срок на валидност на офертата.
    Изборът на изпълнител ще се извърши по критерий – икономически най-изгодна оферта и показатели със съответна тежест спрямо приложението.
    Очакваме да представите Вашата оферта запечатана в непрозрачен плик в деловодството на БАН, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1, стая 116, най-късно до 17 ч. на 20.07.2011 г.
     За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-н Гюнер Пасаж,
тел. 0888874336 или 979 50 00

     Приложение: Съгласно текста
   
     Заинтересованите могат да получат цялата документация с условията за кандидатстване от деловодството на БАН, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1, стая № 116 от 04.07.2011 г. до 17.00 ч. на 15.07.2011 г.