facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

ОП " Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН"

Документите може да намерите  тук