facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

Откриване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 kV в комплексите на Българска академия на науките”

Откриване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 kV в комплексите на Българска академия на науките”

Решение 

Обявление 

Документация.pdf 

Документация.rar 

Разяснение № 1 по документацията за участие, отнасящо се до Обявлението за обществената поръчка и Указанията към участниците 

Разяснения № 2 по документацията за участие  - Публикувано на 30 декември 2011 г.

Разяснения № 3 по документацията за участие   - Публикувано на 10 януари 2012 г.

Информация за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 kV в комплексите на Българска академия на науките” открита с Решение № ОП-4 от 08.12.2011 г. на Председателя на БАН - Публикувано на: 27 февруари 2012 г.