facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

Покана за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАH”

Покана

за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”

Поканата ТУК   

!!!НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА НА ДОСТАВЧИК НА СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ!!!

Поради постъпили запитвания от кандидати по процедурата за избор на фиксиран телефонен оператор по условията на чл. 2 от НВМОП и за да бъдат поставени кандидатите в равностойно положение, удължаваме срока за подаване на оферти до 17.00 ч. на 25.07.2011 г., като ще бъдат приложени допълнителни разяснения към документацията, които следва да имате предвид при оформяне на офертите.

Участниците, които вече са подали оферти могат да ги оттеглят при желание и да подадат нови в рамките на горепосочения срок.

Покана за представяне на Оферта за малка обществена поръчка за "Ремонт на покривната тераса на сградата на Блок № 17 в Научен комплекс 1 на БАН "

Във връзка с предстоящ ремонт на покривната тераса на сградата на блок №17 в НК-1 на БАН, дирекция “УСИД” към ЦУ на БАН отправя настоящата покана за участие  в извършването на ремонта. Техническото задание може да намерите:  ТУК 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ


 На основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Българска Академия на Науките открива процедура по събиране на три оферти и Ви кани да представите оферта за участие в избор на изпълнител  с предмет: “Осигуряване на  фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България и извън нея за всички телефонни абонати на Възложителя” за срок от една година.
    Приложено, изпращаме Ви описание предмета на поръчката, техническите изисквания, показателите и методиката за определяне на комплексната оценка. Офертата трябва да съдържа ценово предложение според описанието на поръчката.
    Към горното ценово предложени следва да приложите актуалното състояние на фирмата, телефон, факс, лице за контакт, декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, заверено копие от лицензията по точка 1 от техническите изисквания, декларация, че кандидата ще изпълни техническите изисквания по Приложение № 2 , срок на валидност на офертата.
    Изборът на изпълнител ще се извърши по критерий – икономически най-изгодна оферта и показатели със съответна тежест спрямо приложението.
    Очакваме да представите Вашата оферта запечатана в непрозрачен плик в деловодството на БАН, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1, стая 116, най-късно до 17 ч. на 20.07.2011 г.
     За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-н Гюнер Пасаж,
тел. 0888874336 или 979 50 00

     Приложение: Съгласно текста
   
     Заинтересованите могат да получат цялата документация с условията за кандидатстване от деловодството на БАН, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1, стая № 116 от 04.07.2011 г. до 17.00 ч. на 15.07.2011 г.

Избор на оператор на фиксирани телефонни услуги

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ
  


 На основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Българска Академия на Науките открива процедура по събиране на три оферти и Ви кани да представите оферта за участие в избор на изпълнител  с предмет: “Осигуряване на  фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България и извън нея за всички телефонни абонати на Възложителя” за срок от една година.
    Приложено, изпращаме Ви описание предмета на поръчката, техническите изисквания, показателите и методиката за определяне на комплексната оценка. Офертата трябва да съдържа ценово предложение според описанието на поръчката.
    Към горното ценово предложени следва да приложите актуалното състояние на фирмата, телефон, факс, лице за контакт, декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, заверено копие от лицензията по точка 1 от техническите изисквания, декларация, че кандидата ще изпълни техническите изисквания по Приложение № 2 , срок на валидност на офертата.
    Изборът на изпълнител ще се извърши по критерий – икономически най-изгодна оферта и показатели със съответна тежест спрямо приложението.
    Очакваме да представите Вашата оферта запечатана в непрозрачен плик в деловодството на БАН, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1, стая 116, най-късно до 17 ч. на 20.07.2011 г.
     За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-н Гюнер Пасаж,
тел. 0888874336 или 979 50 00

     Приложение: Съгласно текста
   
     Заинтересованите могат да получат цялата документация с условията за кандидатстване от деловодството на БАН, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1, стая № 116 от 04.07.2011 г. до 17.00 ч. на 15.07.2011 г.

Откриване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 kV в комплексите на Българска академия на науките”

Откриване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 kV в комплексите на Българска академия на науките”

Решение 

Обявление 

Документация.pdf 

Документация.rar 

Разяснение № 1 по документацията за участие, отнасящо се до Обявлението за обществената поръчка и Указанията към участниците 

Разяснения № 2 по документацията за участие  - Публикувано на 30 декември 2011 г.

Разяснения № 3 по документацията за участие   - Публикувано на 10 януари 2012 г.

Информация за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 kV в комплексите на Българска академия на науките” открита с Решение № ОП-4 от 08.12.2011 г. на Председателя на БАН - Публикувано на: 27 февруари 2012 г.

Покана за представяне на Оферта за малка обществена поръчка за "Ремонт на покривната тераса на сградата на Блок № 17 в Научен комплекс 1 на БАН "

Във връзка с предстоящ ремонт на покривната тераса на сградата на блок №17 в НК-1 на БАН, дирекция “УСИД” към ЦУ на БАН отправя настоящата покана за участие  в извършването на ремонта. Техническото задание може да намерите:  ТУК