facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1+. Заварени мрежи за обикновенна армировка на стоманобетонни конструкции по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1+. Заварени мрежи за обикновенна армировка на стоманобетонни конструкции по система 1+
 • Стойност на договора 864 лв
 • Получени средства 864 лв
 • Фирма / Организация Атоменергострой прогрес ЕАД

Additional Info

 • Име Магистърска програма "Безопасност и остатъчен ресурс на инженерните съоражения на НБУ"
 • Ръководител ст.н.с.д-р Емил Маноах
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Магистърска програма "Безопасност и остатъчен ресурс на инженерните съоражения на НБУ"
 • Стойност на договора 17 326 лв
 • Получени средства 17 326 лв
 • Фирма / Организация НБУ

Additional Info

 • Име High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities HP-SEE
 • Ръководител доц. Ст. Стефанов / Проф. дн Св. Маргенов
 • Телефон 979-64-63
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities HP-SEE
 • Договор номер RI - 261499
 • Период на изпълнение от... 1.9.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.8.2012 г.
 • Стойност на договора 17 326 лв
 • Получени средства 17 326 лв
 • Други участници ИПОИ

Additional Info

 • Име Геометрични аспекти на еластични среди: от биомембрани до нанотръби
 • Ръководител Доц. д-р И. Младенов
 • Телефон 979-26-37
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Геометрични аспекти на еластични среди: от биомембрани до нанотръби
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИБФ-БАН, Institute of Fundamental Technological Research, Poland

Additional Info

 • Име Изграждане на високо квалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Ръководител доц. Мустакеров
 • Телефон 979-32-41
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изграждане на високо квалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Договор номер BG051PO001-3.3.04/40
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИИКТ-БАН
 • Фирма / Организация Европейски Социален Фонд

Additional Info

 • Име Изграждане и устойчиво развитие на научен потенциал в областта на създаването на нови материали, в т.ч. и на наноматериали
 • Ръководител ст.н.с. Георги Райчевски, Институт по Физикохимия
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Изграждане и устойчиво развитие на научен потенциал в областта на създаването на нови материали, в т.ч. и на наноматериали
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-02
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Координатор ст.н.с. ІІ ст. д-р Румен Янков
 • Програма Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Additional Info

 • Име Подкрепа за развитие и реализация на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на полимерната химия, физика и инженерство
 • Ръководител доц. д-р А. Топлийска / проф. дн инж. КОЛЬО ТРОЕВ
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Подкрепа за развитие и реализация на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на полимерната химия, физика и инженерство
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3.-01
 • Период на изпълнение от... 1.6.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.6.2010 г.
 • Стойност на договора 199 840 лв
 • Получени средства 28 000 лв
 • Други участници Институт по полимери (водещ) ХТМУ София
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Ръководител доц. д-р Георги Глухчев, ИИТ - БАН
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Договор номер BG051PO001-3.3.04/40
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Стойност на договора 719 528 лв
 • Други участници Централна лаборатория по биомедицинско инженерство - БАН, Географски институт - БАН, ТУ - Варна, ХТМУ
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Център за компетентост по симулация и бизнес процеси
 • Ръководител проф. дмн Н. Попиванов - СУ
 • Телефон 816-15-32
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Център за компетентост по симулация и бизнес процеси
 • Договор номер DО-02-75/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Стойност на договора 500 000 лв
 • Други участници СУ, Интерконсулт България (ICB)

Additional Info

 • Име Вълни в непрекъсната нееоднородна среда
 • Ръководител Доц.д-р Т. Парталин
 • Телефон 816-15-62
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Вълни в непрекъсната нееоднородна среда
 • Договор номер 190
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници СУ"Св.Кл.Охридски"