Erasmus

docПокана за кандидатстване на учени и служители за 2017-2018
docДопълнителна покана за мобилности на докторанти 2017-2018

docПокана за кандидатстване на докторанти за академичната 2017-2018

pdfErasmus Charter 2014-2020

pdfErasmus Policy Statement


Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира на 1 януари 2014 г. и ще продължи до 2020 г. Тя обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.Тази седемгодишна програма има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с предишните, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

Като висше учебно заведение /БАН обучава докторанти, т.е. студенти в третата, най-висока степен на висшето образование/, Българска академия на науките кандидатства успешно за получаване на университетска Харта Еразъм, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата.

Еразъм кодът на БАН е: BG SOFIA30.

Проектът за мобилности в рамките на Програмата включва:

 1. Мобилност на докторанти, независимо от формата на обучение, за мин. 3 и мах. 12 месеца с цел посещаване на курсове в приемащото висше учебно заведение или разработване на дисертационен труд без да се заплащат за това академични такси. Програмата отпуска месечна финансова помощ, като срокът на докторантурата не се прекъсва по време на мобилността и те продължават да получават стипендията си в БАН;

Целта е да се постигнат положителни и дълготрайни ефекти върху участниците и участващите организации. Що се отнася до докторантите, те са:

 • По-добри резултати в обучението;
 • По-големи възможности за намиране на работа и перпспективи за кариера;
 • Повишена предприемчивост и предприемачески умения;
 • По-високо самооценка и мотивация;
 • По-добри езикови компетенции;
 • По-добро разбиране на интеркултурните особености;
 • По-активно участие в обществото;
 • По-добро разбиране на европейския проект и на ценностите на ЕС;
 • Увеличена мотивация да се участва в бъдещо /формално или неформално/ образование или обучение след периода на мобилност в чужбина.

2. Мобилност на учени и на служители с цел изнасяне на лекции и с цел обучение за мин. 2 дни до мах. 2 месеца без да се броят дните на път. Програмата отпуска дневен грант за мах. 5 дни и средства за пътни. Мобилността на учени и административни служители има за цел да доведе до следните резултати:

 • Подобрени компетентности във връзка с професионалния профил;
 • По-широко разбиране на пратиките, политиките и системите в образованието и обучението в различните страни;
 • Увеличени възможности за осъществяване на промени с цел модернизация и международно отваряне на образователните институции;
 • По-добро разбиране на взаимовръзките между формалното и неформалното образование и трудовия пазар;
 • По-добро качество на работата и дейността им в полза на докторантите;
 • По-голямо разбиране и отзивчивост към социалното, лингвистично и културно разнообразие;
 • Увеличени възможности за професионално и кариерно развитие;
 • Подобрени езикови компетенции;
 • Повишена мотивация и увовлетворение от ежедневната работа.

Условие за кандидатстване за мобилности е предварително сключен междуинституционален договор между БАН и приемащо ВУЗ, заявка за което може да бъде направена в Еразъм офиса при наличие на установени контакти.

Страни-участнички в Програмата (програмни страни):

Страните-членки на ЕС: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция

Страните-членки на ЕИП: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн

Кандидат-членки: Турция, Македония 

 


docxРечник на понятията

docxКалендар на кандидатстване

pdfВътрешен правилник

Впечатления от мобилности на Еразъм студенти (докторанти)