facebook

Петък, 01 Февруари 2013

О Б Я В А

Общото събрание на БАН обявява конкурс за:
 
Награди за млади учени “проф. Марин Дринов”;
Награди за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”.
в следните направления:

• Информационни и комуникационни науки и технологии;
• Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
• Нанонауки, нови материали и технологии;
• Биомедицина и качество на живот;
• Биоразнообразие, биоресурси и екология;
• Климатични промени, рискове и природни ресурси;
• Астрономия, космически изследвания и технологии;
• Културно историческо наследство и национална идентичност;
• Човек и общество.

Право на номинации имат Научните съвети на звената, членовете на ОС на БАН и индивидуални кандидатури на млади учени.
Кандидатите трябва да имат образователната степен “магистър”, да работят в БАН или да са редовни докторанти в БАН и да не са хабилитирани.

Кандидатите за награда “проф. Марин Дринов”, трябва да имат образователната и научна степен доктор и да не са по-възрастни от 35 години в деня на кандидатстването.
Кандидатите за награда “Иван Евстратиев Гешов” трябва да нямат научна степен и да не са по-възрастни от 30 години в деня на кандидатстването;1

Документите се подават в два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (за предпочитане флаш-памет) в деловодството на ЦУ-БАН в периода от 28.01.2013 г. до 17:00 часа на 22.03.2013 г. и съдържат:

• Придружително писмо от директора на звеното на БАН, в което се отбелязват вида на наградата, за която се кандидатства, научното направление, както научната степен и длъжността на кандидата.
• аргументирана препоръка от ръководителя на кандидата, завеждащ секция или директора, разкриваща постиженията и перспективите пред кандидата; телефон за връзка.
• професионална биография, списък на публикациите на кандидата и списък на научните прояви с участието на кандидата;
• документи, които потвърждават, че кандидатът отговаря на условията на конкурса – копие от личната карта, диплом за завършено висше образование, диплом за образователната и научна степен “доктор” (за наградата “Професор Марин Дринов”);
• научни трудове, тематично свързани с едно от деветте научни направления, публикувани или приети за печат в периода 2010-2012 г.
• други документи, доказващи приноси на кандидата.

Връчването на наградите ще се извърши на 24ти май 2013 г. – Ден на българската просвета, и култура и на славянската писменост.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 17:00 часа на 22.03.2013 г.

При определяне на възрастта на кандидатите от биологичната възраст на жените се приспада по 1 година за всяко дете.