facebook

Българска академия на науките обявява резултатите от проведения конкурс

“Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.”

В съответствие с приетите правила на “Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.”, с решение на Управителния съвет на БАН (Протокол № 9 от 05.07.2017 г.), е утвърдено класирането на общо 361 проектни предложения, преминали през научна оценка в Експертните комисии на деветте научни направления в БАН.

Резултатите за всяко научно направление са включени в следните списъци:

Приложение А. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

Приложение Б. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения

Резултати по научни направления:

I - Информационни и комуникационни науки и технологии – резултати

II - Енергийни ресурси и енергийна ефективност – резултати

III - Нанонауки, нови материали и технологии – резултати

IV - Биомедицина и качество на живот – резултати

V - Биоразнообразие, биоресурси и екология – резултати

VI - Климатични промени, рискове и природни ресурси – резултати

VII - Астрономия, космически изследвания и технологии – резултати

VIII - Културно-историческо наследство и национална идентичност – резултати

IX - Човек и общество – резултати

В срок от 10 до 21 юли 2017 г. участниците в конкурса могат да получат копие от картите за научна оценка на подадените от тях проектни предложения от деловодството на БАН – администрация, от 10:00 до 12:00 час и от 14:00 до 16:00 часа.

Във връзка с подписването на договор за финансиране и превод на първия транш, екипите на одобрените за финансиране проекти да попълнят договора, предварително публикуван на сайта на БАН (линк), заедно с актуализирана работна програма и актуализиран финансов план, в съответствие с одобрената сума за финансиране. Напомняме, че консултантите, които участват в повече от един проект, одобрени за финансиране, ще получат възнаграждение само по един от проектите!

Попълнените договори, с всички необходими подписи и печати, да бъдат депозирани в четири екземпляра, заедно с придружаващо писмо от Базовата организация, в срок до 21 юли 2017 г., в деловодството на БАН – администрация, от 10:00 до 12:00 час и от 14:00 до 16:00 часа.

Съгласно правилата на Програмата, първият транш с финансиране се превежда по сметката на БО в срок до 30 дни от датата на подписването на договора.

 


 

Уважаеми колеги,

Във връзка със зачестили въпроси ви уведомяваме, че:

1. Срокът за подаване на договорите за финансиране се удължава до 31.07.2017 г.

2. За проектните предложения, одобрени за финансиране, за които до 31.07.2017 16:00 ч. в деловодството на БАН–администрация не са подадени договори, отговарящи на изискванията, ще се счита, че ръководителите на проектите се отказват от финансовата подкрепа по програмата.

3. Съгласно процедурата за оценяване в Програмата, рецензентите са избирани с консенсус от Експертните комисии на направлението (с представители от всички институти) и при стриктно спазване на изискванията да са компетентни специалисти в тематиката на проектните предложения и да нямат конфликт на интереси с кандидатстващите екипи. Постъпилите рецензии са утвърдени от всички членове на Експертните комисии. Оценките на рецензентите са окончателни и не подлежат на корекции. В Програмата няма предвидена процедура за обжалване и промени в класирането.