facebook

Общото събрание на БАН обявява конкурс за награди за млади учени „Професор Марин Дринов” и награди за най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов”, в следните направления:

 • Информационни и комуникационни науки и технологии;
 • Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
 • Нанонауки, нови материали и технологии;
 • Биомедицина и качество на живот;
 • Биоразнообразие, биоресурси и екология;
 • Климатични промени, рискове и природни ресурси;
 • Астрономия, космически изследвания и технологии;
 • Културно-историческо наследство и национална идентичност;
 • Човек и общество.

В конкурсите могат да участват:

а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН;

б) кандидатури, издигнати от членовете на Общото събрание на БАН;

в) индивидуални кандидатури на млади учени.

Кандидатите трябва:

а) да имат образователната степен “магистър” от висше училище;

б) да са работили в БАН през последните две години или да са редовни докторанти в БАН;

Кандидатите за награда „Професор Марин Дринов”, трябва да имат образователната и научна степен „доктор” и да не са по-възрастни от 35 години в деня на изтичане на срока за подаване на предложенията (28.04.2017 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Кандидатите за награда „Академик Иван Евстратиев Гешов” трябва да имат образователната степен „магистър”, да нямат научна степен, да не са по-възрастни от 30 години в деня на изтичане на срока за подаване на предложенията (28.04.2017 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Документите се подават в два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (за предпочитане флаш-памет) в деловодството на ЦУ-БАН в периода от 01.03.2017 г. до 17:00 часа на 28.04.2017 г. и съдържат:

 • научни трудове, тематично свързани с едно от деветте научни направления, публикувани или приети за печат през последните три години и годината на кандидатстване;
 • аргументирана препоръка от ръководителя на кандидата, завеждащ секция, директора или утвърден специалист от съответното научно направление, разкриваща постиженията и перспективите пред кандидата;
 • професионална биография, списък на публикациите на кандидата, списък на научните прояви с участието на кандидата, списък на забелязаните цитати;
 • документи, които потвърждават, че кандидатът отговаря на условията на конкурса: диплом за завършено висше образование, диплом за образователната и научна степен “доктор”, ако кандидатът претендира за наградата “Професор Марин Дринов”
 • когато става дума за индивидуална кандидатура на млад учен, кандидатът да представи справка от звеното на БАН, в което е зачислен, че е работил в БАН през последните две години или че е редовен докторант в БАН;
 • други документи, доказващи приноса на кандидата.

Наградите за млади и най-млади учени на БАН са парични, както следва:

 • награда „Професор Марин Дринов” – 4000 лв.;
 • награда „Академик Иван Евстратиев Гешов” – 3000 лв.

Връчването на наградите ще се извърши на 01.11.2017 г. в Деня на народните будители.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 17:00 часа на 28.04.2017 г.

Подробна информация за процедурата за провеждане на конкурса за наградите е представена в „Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН“ pdf(линк към pdf).

На всички въпроси с радост ще отговорят членовете на комисията за млади учени към 7-то ОС на БАН:


1. Николай Николов  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
2. Виктор Боев - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
3. Росица Николова  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
4. Иванка Цаковска - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
5. Гергана Василева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
6. Мариан Върбанов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
7. Георги Желев  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
8. Валентина Райчева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "
9. Валери Личев  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. "

Уважаеми колеги,

поради зачестили запотвания за начина на подаване на документите, моля, имайте предвид, документите се подават в два екземпляра 
(един на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител) в деловодството на БАН-Администрация.