Наименование Автор Звено Област на приложение
Метод за получаване на силициев диоксид с ниско съдържание на неорганични примеси от оризови люспи Ив. Узунов,
Галя Генчева
ИОНХ
Метод за получаване на наноразмерни тънки филми от цинков оксид Вл. Блъcков,
И. Стамболова
Сашо Василев,
Огнян Димитров 
ИОНХ, ИЕЕС и Автори Електроника и оптика
Термоелектрически оксиден материал с контролирана ориентация М.Христов,
С. Харизанова,
Л. Василев,
В. Василев,
Ек. Жечева,
Р. Стоянова
ИОНХ и Автори Енергетика и електроника
Биологично активен продукт ИОНХ Биохимия
Мултифункционален физиологичноактивен разтвор Ст. Тепавичарова,
Л. Йончев
Хр. Баларев
ИОНХ Фармация и козметика
Метод и състав за получаване на материали на основата на борен карбид

Д.Радев,
М.Маринов,
Б.Кършовски,
В.Балабанов

ИОНХ Металообработваща промишленост
Състави на никел-хром-молибденови сплави за стоматологията Д.Радев,
М.Маринов,
Б.Кършовски,
В.Балабанов
ИОНХ Стоматология
Метод за синтез на прахообразни материали с контролиран размер на частиците в широки граници И.Узунов,
С.Узунова,
З.Стойнов,
Д.Клисурски
ИОНХ Техника
Black Sea Stars Ст. Тепавичарова ИОНХ Козметика
Sea Stars Ст. Тепавичарова ИОНХ Козметика
Solilug Ст. Тепавичарова  ИОНХ Фармация
Метод за получаване на медни композитни слоеве Д. Стойчев,
Н. Разказов,
Е. Добрева,
М. Георгиева
ИФХ Химическа промишленост
Метод за отстраняване на флуорни йони И. Кръстев,
Н. Добрев,
И. Иванов,
И. Енчев,
Я.Стефанов,
Ц. Добрев 
ИФХ Хидрометалургия
Метод за получаване на бронзови прахове, съдържащи кобалт и/или никел,  Надежда Котева,
Ем.Велчева,
Д.Стойчев, 
Д.Добрев
ИФХ Металообработваща промишленост
Метод за производство на тежки сплави Н. Котева,
Ем.Велчева,
Д.Стойчев, 
Д.Добрев
ИФХ Металообработваща промишленост
Апарат за кристализация из разтвори Хр. Нанев,
Наоми Чен
ИФХ Фармация
Метод за окисление на сероводород и сулфидни йони В.Бешков,
Ел.Порязова,
С. Влаев,
М.Димитров,
Р.Райчев,
Д.Попова
ИИХ и Автори Химическа промишленост, опазване на околната среда
Метод и устройство за пиролиза на органични вещества Ив. Спасов,
Ев. Минов,
В. Бешков,
Кл. Шопов
ИИХ Химическа промишленост, опазване на околната среда
Високо температурни горивни клетки Ал.Торел,
Д. Владикова
З. Стойнов,
A.Чезнауд,
M.Вивиани,
С.Престо,
А.Барбучи
ИЕЕС Електрохимична промишленост
Оптичен концетраторен модул за пълноспектърна атмосферна радиация „Окмарон” Ем. Минев,
Т.Кръстев,
Т.Димитров и др.
ИЕЕС Околна среда
Високо температурни горивни клетки Ал.Торел,
Здр.Стойнов,
Д.Владикова
Ан.Чесно
ИЕЕС
Метод за получаване на 2,3-бутандиол   К. Петров,
П. Петрова,
В. Бешков
ИИХ Химическа промишленост
Пречистване на води от финно диспергирани масла В. Бешков, 
В. Мирчева,
Мурад Ал Афори,
Н.Табакова.
ИИХ Химическа промишленост
Инхибитор за защита на металите от корозия в кисели среди Табакова-Асенова Н.,
Я. Стейскал,
И. Пожарлиев,
Н. Петкова,
В. Мирчева,
Н. Бошков
ИОХЦФ Фармацията и екологията
Биологично активен продукт   П.Долашка,
Хр.Нейчев,
А.Долашки,
К Мощанска,
В.Стефанова,
Ц.Стефанова,
С.Захариева,
Л.Велкова
ИОХЦФ Фармация и козметика
Електролит за електроекстракция на цинк с инхибитор на обратното разтваряне на цинк Ив. Кръстев,
Ив.Иванов,
Н.Табакова
Ив.Енчев,
Я.Стефанов,
Цв.Маринов 
ИФХ, ИОХЦФ и Автори Хидроелектрометалургия
Билков състав с общоукрепващо действия А. Неделчева,
Л. Евстатиева,
М. Шишиньова,
Р. Денев,
А. Атанасов,
Б. Дамянова,
В. Банкова
ИОХЦФ Медицина
Наноразмерни полиелектролитни асоциати с противотуморно действие. Mетод за тяхното получаване и приложението им. Н.Косева,
В. Митова,
П. Шестакова,
Г. Момеков,
Д. Момекова,
К.Троев
ИП Фармация
Functionalized polyazoles, method for their preparation and application Ву,
В.Синигерски,
M.Kлапер
ИП Фармация
New functionalized polyazolecontaining repeating imidazole units useful in the application of polymer electrolyte membrane fuel cells О.Уенсал,
Дж.Белак,
М.Клапер,
В.Синигерски,
С.Брачков,
С.Шенков
И.Шопов
ИП Полимерна промишленост
Мембран-електордни комплекси за горивни клетки О.Уенсал,
Дж.Белак,
М.Клапер,
В.Синигерски,
С.Брачков,
С.Шенков
И.Шопов
ИП Полимерна промишленост
Подобрени мембрани за електролити О.Уенсал,
Дж.Белак,
М.Клапер,
В.Синигерски,
С.Брачков,
С.Шенков
И.Шопов
ИП Полимерна промишленост
Мембрани за горивни клетки съдържащи полимери О.Уенсал,
Дж.Белак,
М.Клапер,
В.Синигерски,
С.Брачков,
С.Шенков
И.Шопов
ИП Полимерна промишленост
Neue Substanzen und Methode  zur Stabilisierung von hochmolekularen Polymeren auf Basis von Polyazolen- Umsetzung mit zur Vernetzung befähigten Substanzen in phosphorsaurem Medium О.Уенсал,
Дж.Белак,
М.Клапер,
В.Синигерски,
С.Брачков,
С.Шенков
И.Шопов
ИП Полимерна промишленост
Метод за получаване на филми на база на омрежени полиетиленоксидди Хр.Цветанов
Стаменова Райна
G. Riess,
M. Ferrand,
D. Limal
ИП Полимерна промишленост
Метод за производство на (етиленоксид-алкиленоксид) съполимери   Р.Цветанов,
И.Берлинова,
П.Петров,
Цв.Митева,
Г.Нелс,
С.Росели
ИП Биология и медицина
Нови вещества и методи за стабилизиране на високомолекулни полимери на базата на полиазоли Дж.Белак,
М.Клапер,
В.Синигерски,
С.Брачков,
С.Шенков
И.Шопов
ИП Полимерна промишленост
Метод за механично стабилизиране на полимери съдържащи азот Ив. Шопов,
Хр.Брачков,
Гр. Оливер,
Й. Белак
ИП Химическа промишленост
Нов метод за получаване на поли-алкиленхлорфосфати К.Макино,
Х.Терада
А.Кикуши
ИП Химическа промишленост
Метод за получаване на филми на база на омрежени полиетиленоксиди; Хр.Цветанов
Райна Стаменова,
Г.Райс,
М.Феранд,
Д.Лимал
ИП Полимерна промишленост
Метод за производство на (етиленоксид-алкиленоксид) съполимери   Г.Нелс,
С.Росели,
Цв.Митева
Yasuda, A.;
Хр.Цветанов
Райна Стаменова
Илиана Берлинова
П.Петров
ИП Полимерна промишленост
Метод за формиране на полимер  гел Г.Нелс,С.Росели,Цв.Митева Yasuda, A.; Хр.Цветанов Райна Стаменова Илиана Берлинова П.Петров ИП Химическа промишленост
Метод за производство на на полиетиленалкилен-оксидни съполимери Nelles, G.; Rosselli, S.; Miteva Tz.; Yasuda, A.; Tsvetanov, Ch.; Stamenova, R.; Berlinova I.; Petrov, P. ИП Химическа промишленост
Nouveaux hydrogels a base de copolymères triséquencés, leur préparation et leur application    Hydrogels containing triblock copolymers, and preparation and use thereof Vert M, Li S., Rashkov I., Espartero-Sanchez J.-L. ИП Химическа промишленост
Златни катализатори за конверсия на въглероден оксид с водна пара   В.Идакиев, Т.Табакова,Хосе-Антонио ОдриозолаHose, Т.Рамирез ИК Енергетика и екология
Оптично запаметяващо устройство Сл.Раковски, Ат.Зафиров, Я. Енева ИК Приборостроене
Метод за получаване на млечна киселина Петров К., Бешков В. ИИХ Химическа и хранителновкусова промишленост
Метод и апарат за получаване на течни екстракти от растителни суровини Л.Бояджиев , К.Димитров, Г.Ангелов, М.Спасов ИИХ Химическа и хранителновкусова промишленост
Метод за екстракция на метали С.Митов, А.Каймакчиев, А.Султанов, В.Бешков ИИХ
Средство за запазване на влагата и първоначалната структурата на почвата Мирчева В., Бешков В., Анастасов Ас., Табакова Н., Пожарлиев Ив., Табакова Св. ИИХ Опазване на околната среда
Метод и средство за обезвреждане на тежки метали, пестициди  и органични замърсители в почвата В.Бешков, В.Мирчева, Св.Табакова , П.Костадинова, Н.Табакова, А.Анастасов, Ив.Пожарлиев Кр.Сапунджиева, Н.Кузманов, В.Лукова ИИХ Опазване на околната среда
Агент за селективно потискане на автореактивни В- клетки асоциирани с болестта Ч. Василев, Анд. Чорбанов, В. Мориц ИМикробиология Медицина и биология
Използване на феро-йони за увеличаване на имунореактивността на имуноглобулин. препарати Ч. Василев, Анд. Чорбанов ИМикробиология Медицина и биология
Биореактор с потопен неподвижен пълнеж за получаване на биогаз Л. Николов, Ив. Симеонов , В.Савова, Ас. Мирков, Р. Маринов Ел. Чорукова, Сн. Михайлова, Ем. Хорозов ИМикробиология Биотехнология
Средство -селект.потискане актив. на патолог. автореактивни в-клетки Ч.Василев, Андр. Чорбанов ИМикробиология Фармация, медицина 
Използване на феро-йони за увеличаване на имуно-реактивността на имуноглобулиновите препарати. Ч. Василев, Й.Димитров ИМикробиология Фармация, медицина 
Външно- мембранните белтъци като специфични антигени за доказване на йерсиниоза Хр.Найденски, Елица Голкочева, Анна Веселинова ИМикробиология Хуманна и ветеринарна медицина
Метод за разграждане на нитрилни съединения МОН, ИМикБ - Елка Емануилова, Елена Добрева, Пламен Димитров, Стефан Енгибаров, Иванка Бояджиева ИМикробиология Биотехнология и околна среда
Агент за селективно потискане на автореактивни В-клетки асоциирани с болстта MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE; (BG) VASSILEV, Tchavdar; TCHORBANOV, Andrei;MORITZ, Vihra; ИМикробиология Медицина и биология
Инхибитори на ендогенния човешки интерферон-гама Ив. Иванов,Р.Цанев, Г.Начева, Г.Григолайт, Р.Гюнтер  ИМолекулярна биология Полимерна промишленост
 Супресор на ендогенния човешки гама интерферон Ив. Иванов,Р.Цанев, Г.Начева, Г.Григолайт, Р.Гюнтер ИМолекулярна биология Фармация
Инхибитори на ендогенния човешки гама-интерферон Ivanov, I., Tsanev, R., Nacheva, G., Grigoleit, H. and Gunther, R. ИМолекулярна биология Медицина
Инхибитори на ендогенния човешки гама-интерферон Ivanov, I., Tsanev, R., Nacheva, G., Grigoleit, H. and Gunther, R. ИМолекулярна биология Медицина
Цикличен метод за получаване на калиев тетрахлороплатинат  Мария Лаля-Кандури, Николай Додов, Галина Генчева, Ирина Караджова ИМолекулярна биология Медицина
Фармацевтично средство Ivanov, I., Tsanev, R., Nacheva, G., Grigoleit, H. and Gunther, R. ИМолекулярна биология Медицина
Метод и система за унищожаване на вредители, плевели и патогени Г.Григоров ИГ Екология
Производство на биомаса от водорасли Лукавски Я, Цепак В, Резанка Т,  Петков Г, Фурнаджиева С, Илиев И, Андреева Р, Банкова В. ИФРГ Производство на биомаса от водорасли
Трахидискус минутус, щам Лукавски и Прибил 2005/1, източник на масла с високо съдържание на ненаситени мастни киселини Я.Лукавски , В.Цепак , Т.Резанка ,  Г.Петков , С.Фурнаджиева , И.Илиев , Р.Андреева , В.Банкова . ИФРГ Производство на биомаса от водорасли
Метод за регулиране добива и качеството на семена относно съдържанието на силимарин и ненаситени мастни киселини при култивирано отглеждане на медицинското растение бял трън Sylibum marianum L. Г. Георгиев, И. Станчева, М. Генева, Г. Зехиров, Л. Илиев ИФРГ Селско стопанство, фармация, медицина
Сорт домати "Бела" Хр. Георгиев ИФРГ Селско стопанство
Сорт домати "Трапезица" Хр. Георгиев ИФРГ Селско стопанство
Сорт домати "Бонония" Хр. Георгиев ИФРГ Селско стопанство
Сорт домати "Розалина роса" Б. Атанасова ИФРГ Селско стопанство
Сорт домати "Реяна" Б. Атанасова ИФРГ Селско стопанство
Сорт домати "Берика" Б. Атанасова ИФРГ Селско стопанство
Сорт царевица "Захарина" Б. Крапчев и съавтори ИФРГ Селско стопанство
Захарна царевица С-6 Л. Тодорова ИФРГ Селско стопанство
Захарна царевица 6-13 Б. Крапчев и съавтори ИФРГ Селско стопанство
Домати сорт "Наслада" Живко Данаилов ИФРГ Селско стопанство