facebook

Обяви и конкурси

Заседание на научно жури за защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в Института за литература - БАН
18 Октомври 2017
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за доцент
17 Октомври 2017
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи“
13 Октомври 2017
Институтът за български език – БАН обявява конкурс за доцент
05 Октомври 2017
Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор” на ас. Николай Йорданов, ИФХ-БАН
29 Септември 2017
Институтът за литература - БАН обявява конкурс
29 Септември 2017
Публична защита на дисертационен труд в Института по електроника - БАН
27 Септември 2017
Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН на Стефан Ангелов Казаков, редовен докторант на ИБЕИ-БАН
27 Септември 2017
Публична защита на дисертационен труд на Илияна Йорданова, редовен докторант в Института по катализ - БАН
25 Септември 2017
Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Венета Янкова за придобиване на научна степен „доктор на науките“ – ИЕФЕМ, БАН
21 Септември 2017
Открито заседание на научно жури за защита на дисертация в ИИКТ-БАН
20 Септември 2017
Публична защита на Мария Георгиева Шипочка докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ - БАН
18 Септември 2017
Публична защита на Станислава Иванова Начева в Института за държавата и правото при БАН
15 Септември 2017
Публична защита на Янко Венелинов Ройчев в Института за държавата и правото при БАН
15 Септември 2017
Защита на дисертационния труд на Магдалена Стефанова Абаджиева-Йорданова в Института за български език - БАН
12 Септември 2017
Публична защита на дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор“ на Мирослав Йорданов Петров в ЦЛ СЕНЕИ – БАН
12 Септември 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Елена Стоянова
11 Септември 2017
Публична защита на Димитър Василев Мирчев в Института за държавата и правото при БАН
11 Септември 2017
Публична защита на ас. Владимир Христов Христов в Института за държавата и правото при БАН
11 Септември 2017
Публична защита на Костадин Костадинов в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
01 Септември 2017
Публична защита на дисертационен труд „Израстване и изследване на физични свойства на сложнооксидни кристали в системите Pb-Mn-Ni-O, Pb-Mn-Ni-Ti-O и Cu-B-O“ на Вихрен Томов, докторант на самостоятелна подготовка от ИФТТ – БАН
31 Август 2017
ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право
29 Август 2017
Допълнителна покана за кандидатстване за мобилности на докторанти в чужбина с цел обучение по програма „Еразъм+”
22 Август 2017
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
22 Август 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Цветан Маринов
21 Август 2017
Открито заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в Института за космически изследвания и технологии - БАН
21 Август 2017
Публична защита на дисертационен труд в Института за космически изследвания и технологии - БАН
21 Август 2017
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за „доцент“
11 Август 2017
ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за академични длъжности
08 Август 2017
Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
08 Август 2017