facebook

Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд на Георги Велков Иванов в Института по математика и информатика при БАН
23 Декември 2016
Заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд "Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите насекоми от сем. Carabidae от поддържан резерват "Сребърна" на ас. Николай Коджабашев, ИБЕИ-БАН
09 Декември 2016
Защита на дисертационен труд "Цестоди от семейство Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea) по птици от семейства Anatidae и Rallidae от България" на Маргарита Маринова, ИБЕИ-БАН
08 Декември 2016
Открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд “Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство”на Цветослава Зарева, ИМИ – БАН
08 Декември 2016
Защита на дисертационен труд на Стела Георгиева Ненова в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
30 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на доц. д-р Елена Назърова в Института по физика на твърдото тяло при БАН
25 Ноември 2016
Публична защита на дисертация на проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов в Института за икономически изследвания при БАН
21 Ноември 2016
Защита на дисертация за образователна и научна степен “доктор” на Иван Руменов Бянов в Институтът за икономически изследвания при БАН
21 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд в Института по металознание, съоръжения и технологии на д-р Владимир Петков Петков за присъждане на академична длъжност „доцент”
21 Ноември 2016
Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
17 Ноември 2016
Българската търговско-промишлена палата обявява конкурс за иновативен проект и за иновативно предприятие
16 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на Максим Красимиров Гойнов в Института по математика и информатика при БАН
16 Ноември 2016
Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с кандидат доц. Антоанета Попова
14 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на Румяна Несторова в Института по математика и информатика при БАН
14 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на инж. Йонко Добринов Додев в Института за гората при БАН
10 Ноември 2016
Конкурс за главен асистент в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
09 Ноември 2016
Процедура за избор на директор на Института по математика и информатика
09 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на Милена Любомирова Керемидарска в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
07 Ноември 2016
ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право
03 Ноември 2016
БАН обявява свободна позиция за Юрисконсулт в отдел „Правна дейност“
31 Октомври 2016
Публична защита на дисертация на Валерия Дилчева в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН
31 Октомври 2016
Защита на дисертационен труд на Бонимир Пенчев в Института по математика и информатика при БАН
27 Октомври 2016
Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „професор”
27 Октомври 2016
Институтът по информационни и комуникационни технологии обявява рецензиите и становищата по конкурса за академична длъжност „доцент“
26 Октомври 2016
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” при БАН обявява конкурс за заемане на академични длъжности
19 Октомври 2016
Списък на проектите за 2017 г. по линия на прякото споразумение БАН/ WBI, Белгия
13 Октомври 2016
Защита на дисертационен труд на ас. Дамян Барантиев в Национален институт по метеорология и хидрология при БАН
12 Октомври 2016
Защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН на Виктор Василев, докторант на самостоятелна подготовка от Шуменски университет "Епископ К. Преславски"
10 Октомври 2016
Публична защита на дисертация на Маргарита Серафимова в Института за балканистика с Център по тракология при БАН
06 Октомври 2016
Защита на дисертационен труд на Таня Никова от Института по оптически материали и технологии - БАН
06 Октомври 2016